Jaarverplichting groen gas

Reactie

Naam Platform Hernieuwbare Brandstoffen (L.C. Knotter)
Plaats Amsterdam
Datum 8 september 2023

Vraag1

Wat is uw algemene reactie op dit wetsvoorstel?
Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen wil graag van de gelegenheid gebruik maken om steun uit te spreken voor het Wetsvoorstel jaarverplichting groen gas. We zijn positief over de bijmengverplichting als instrument om de productie en inzet van groen gas verder te stimuleren in gebouwen, naast de inzet van hernieuwbaar gas in andere sectoren zoals in de vervoerssector. Ook vinden we het goed dat het wetsvoorstel de term hernieuwbaar gas hanteert wat flexibiliteit geeft aan de markt om met verschillende grondstoffen en conversieroutes te kunnen bijdragen. Daarbij vindt het Platform het belangrijk dat dit instrument de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED) volgt zoals voor de CO2-sturing en de CO2-rekenregels.

Vraag2

Wat is uw reactie op specifieke onderdelen van het conceptwetsvoorstel en memorie van toelichting? Kunt u hierbij refereren aan het desbetreffende artikel of hoofdstuk.
Het Platform adviseert om voor de definitie van ‘hernieuwbaar gas’, aan te sluiten bij de definities die gelden in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (zoals opgenomen in de huidige RED2 (COM(EU)/2018/2001) en in de meest recente versie van de EU Council voor RED3 van juni 2023): zoals in Article 2, lid 1 is opgenomen ‘energy from renewable sources’ or ‘renewable energy’ means energy from renewable non-fossil sources, namely wind, solar (solar thermal and solar photovoltaic) and geothermal energy, osmotic energy, ambient energy, tide, wave and other ocean energy, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas, and biogas’. Door hernieuwbaar gas onder deze hoofddefinitie te hanteren is daarmee verzekerd dat zowel gasvormige hernieuwbare brandstoffen van biologische oorsprong (zoals biogas, biomethaan) als van niet-biologische oorsprong (RFNBO, renewable fuels of non-biological origin, zoals e-methaan) binnen deze definitie vallen.

Vraag3

Voor marktdeelnemers die onder de wet vallen (producenten, energieleveranciers etc.): in hoeverre zijn de op u van toepassing zijnde elementen uit het wetsvoorstel werkbaar? Ziet u hierbij risico’s of bezwaren?
Het Platform is van mening dat het inbouwen van meerdere mogelijkheden voor flexibiliteit een belangrijk onderdeel is van dit instrument en platformleden geven daarbij in overweging om ook combinaties van Groen Gas Eenheden (GGE’s) en SDE op het volledige groen gas volume mogelijk te maken (dus dat hiermee voor een deel van de productie een GGE wordt aangevraagd en voor een ander deel gebruik wordt gemaakt van de SDE). In dit wetsvoorstel is het mogelijk om per maand voor het volledige volume te switchen tussen ondersteuning vanuit de SDE of het creëren van Groen Gas Eenheden (GGE’s). Meer flexibiliteit op dit punt, betekent meer mogelijkheden voor optimalisatie.

Leden van het Platform geven in overweging om ruimte te geven in de wet aan import van hernieuwbare gassen voor deze jaarverplichting zodat er meerdere opties zijn voor de verplichte partijen om fossiel gas te vervangen en daarmee aan de verplichting te kunnen voldoen. Met reductie van klimaatemissies als centrale opgave kan Nederland trekker worden van hernieuwbaar gas dat elders niet op de markt komt, met als effect dat we in Nederland minder fossiele brandstoffen inzetten.

Bijlage