wijziging Grondwet in verband met staatkundige positie BES-eilanden

Dit voorontwerp is nog geen wetsvoorstel. Het voorontwerp brengt de bijzondere positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot uitdrukking en de deelname aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer wordt mogelijk gemaakt. Het wetsvoorstel zal worden ondertekend door achtereenvolgens de Minister-President, de Minister en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninrkijksrelaties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2010
Einddatum consultatie 29-08-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorontwerp legt de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Grondwet vast. Zij krijgen een eigen plaats naast provincies en gemeenten. Als de Grondwet in voorgestelde zin wordt gewijzigd, is niet langer artikel 134 Grondwet de basis voor de Wet openbare lichamen BES. Ook biedt deze wijziging van de Grondwet de grondslag voor de deelname van de leden van de eilandsraden aan de verkiezing van de Eerste Kamer. Tenslotte wordt de bepaling over de drie eilanden uit het (te wijzigen) Statuut voor het Koninkrijk overgenomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ingezetenen en anderen die bij het bestuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn betrokken.

Verwachte effecten van de regeling

Onderwerpen die aanvankelijk alleen op wetsniveau zijn geregeld (onder andere autonomie en medebewind, rechtstreeks gekozen eilandsraad, hoger toezicht) worden grondwettelijk verankerd.
De Nederlandse ingezetenen van de BES-eilanden kunnen na de Grondwetswijziging invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de beoogde wijze waarop de staatkundige positie van de 3 eilanden vorm krijgt in de Grondwet. Bovendien wordt aan burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties de gelegenheid gegeven om hun reactie op het voorontwerp door te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.