Handreiking voor het veilig ontwerp en het veilig bedrijven van kernreactoren (VOBK)

Op dit moment lopen er initiatieven voor een nieuwe onderzoeksreactor en de modernisering van een bestaande onderzoeksreactor. Deze initiatieven krijgen alleen een vergunning als ze voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van nucleaire veiligheid. De Handreiking VOBK geeft inzicht in de stand van de wetenschap en techniek van de nucleaire veiligheid. De handreiking beschrijft de veiligheidsrandvoorwaarden voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van lichtwater gekoelde kernreactoren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-04-2015
Einddatum consultatie 03-05-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Handreiking VOBK (handreiking voor een veilig ontwerp en het veilig bedrijven van kernreactoren) geeft inzicht in de meest actuele stand van de techniek en wetenschap van de nucleaire veiligheid. De handreiking beschrijft de veiligheidsrandvoorwaarden voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van lichtwater gekoelde kernreactoren. Met de komst van de Handreiking VOBK zijn de veiligheidsrandvoorwaarden voor initiatiefnemers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden duidelijk. De Handreiking VOBK wordt voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een belangrijk onderdeel van het referentiekader bij de beoordeling van de aanvraag van nieuwe kernenergiewetvergunningen. Nieuwe initiatieven krijgen alleen een vergunning als ze voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van nucleaire veiligheid.

De Handreiking VOBK dient ook als referentiekader voor de mogelijke verbetering van de veiligheid van de bestaande reactoren. Vergunninghouders moeten hun installatie bijvoorbeeld elke 10 jaar toetsen aan de meest actuele wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Zijn er verbeteringen mogelijk die de veiligheid (nog) verder kunnen bevorderen, dan dient de vergunninghouder deze verbeteringen uit te voeren voor zo ver dit redelijkerwijs mogelijk is. De ANVS ziet daarop toe.

De randvoorwaarden van de handreiking sluiten aan bij de actuele inzichten van met name het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en de Western European Nuclear Regulators Association (WENRA). Zo zijn ook de getrokken lessen uit de ramp in Fukushima meegenomen.

De ANVS hecht veel waarde aan een breed consultatieproces bij het opstellen van beleid, wet- en regelgeving. Daarom wordt de handreiking via internetconsultatie aangeboden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Handreiking VOBK is met name bedoeld voor houders en aanvragers van een kernenergiewetvergunning. De handreiking wordt voor het bevoegd gezag (de ANVS) een belangrijk onderdeel van het referentiekader bij de beoordeling van de aanvraag van kernenergiewetvergunningen. Daarnaast wordt de handreiking het referentiekader bij de beoordeling van bijvoorbeeld de 10-jaarlijkse evaluatie van bestaande reactoren.

Verwachte effecten van de regeling

De wetenschap en techniek van de nucleaire veiligheid voor kernreactoren zijn voortdurend in ontwikkeling. Houders en aanvragers van een vergunning moeten hier dan ook expliciet rekening mee houden. Met de Handreiking VOBK wordt voorafgaand aan een vergunningaanvraag of aan een 10-jaarsevaluatie duidelijkheid verschaft over wat door het bevoegd gezag (de ANVS) gezien wordt als de stand der techniek en wetenschap op het gebied van nucleaire veiligheid. Nieuwe initiatieven krijgen alleen een vergunning als ze voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van nucleaire veiligheid.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om vergunningsaanvragers en -houders en andere belanghebbenden of geïnteresseerden te informeren over de handreiking in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De Handreiking VOBK bestaat uit 2 delen, het eerste deel is een Nederlandse inleiding om het tweede deel, het Engelstalige document (Dutch Safety Requirements, DSR) met de beschrijving van de stand van de wetenschap en techniek op het gebied van nucleaire veiligheid, voor de Nederlandse lezer toegankelijk te maken. De inleiding geeft daarnaast aan hoe de DSR tot stand is gekomen en hoe deze toegepast zal worden. Op beide onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie