Wet herziening gerechtelijke kaart

Het wetsvoorstel verandert de gebiedsindeling van rechtbanken (arrondissementen) en gerechtshoven (ressorten). Het aantal arrondissementen wordt teruggebracht van 19 naar 10 en het aantal ressorten van 5 naar 4. Door de nieuwe gebiedsindeling fuseren diverse rechtbanken, zodat er 10 rechtbanken ontstaan. Daarnaast worden de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden samengevoegd. Elke rechtbank en elk gerechtshof krijgt verschillende zittingsplaatsen, in het hele land in totaal 32.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2010
Einddatum consultatie 16-02-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Door de nieuwe indeling ontstaan er meer mogelijkheden om de behandeling van zaken binnen één rechtbank of gerechtshof beter te organiseren. De rechtspraak krijgt zo meer ruimte om deskundigheid op te bouwen op specialistische terreinen. Ook biedt de nieuwe indeling meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en rechtspraak zichtbaarder te maken voor de burger.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, gerechtsambtenaren, gerechtsbestuurders, rechterlijke en niet-rechterlijke ambtenaren bij het openbaar ministerie, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en alle overige procespartners van de rechtspraak.

Verwachte effecten van de regeling

Rechters en gerechtsambtenaren komen in nieuw te vormen gerechten te werken. In alle gerechten komen nieuwe gerechtsbesturen. Medewerkers van arrondissementsparketten komen in nieuw te vormen parketten te werken. Medewerkers van de ressortsparketten komen te werken in het nieuwe landelijke ressortsparket. Voor de advocatuur komen er 10 orden van advocaten. Voor het notariaat komen er 10 ringen.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel.

Meer informatie