hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

Consultatie betreft het besluit hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-01-2014
Einddatum consultatie 27-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voorgesteld wordt om twee AOW’ers die veel bij elkaar verblijven aan te merken als alleenstaanden als ieder een zelfstandige op eigen naam staande (huur)woning heeft. Zij hebben dan recht op de alleenstaande norm voor de AOW van 70% WML in plaats van de 50% die getrouwde of samenwonende AOW’ers ontvangen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de eigen woning vrij tot beschikking staat, er niemand anders staat ingeschreven of er feitelijk woont en beiden ieder de kosten van de eigen woning dragen.
Om dit te regelen is een wetsvoorstel nodig tot wijziging van de AOW, waarin de grondslag wordt opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur (amvb) nadere regels te kunnen stellen ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder hebben van eigen woningen van AOW’ers die veel bij elkaar verblijven. In de amvb zijn hiervoor de inhoudelijke regels en voorwaarden opgenomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Tot de doelgroep behoort de ongehuwde AOW-gerechtigde die beschikt over een eigen zelfstandige (huur) woning waarvoor hij zelf de kosten draagt, die hem vrij ter beschikking staat en waar niemand anders staat ingeschreven of feitelijk woont. De potentiële doelgroep omvat daarmee alle alleenstaande ongehuwde AOW-gerechtigden. Het betreft op termijn circa 6.000 personen die als gevolg van de beleidswijziging in aanmerking gaan komen voor een alleenstaande-uitkering.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachting is dat de regeling meer duidelijkheid biedt voor AOW’ers die veel bij elkaar verblijven en ieder een eigen huis hebben. Daarnaast zal de regeling simpeler worden om uit te voeren voor de Sociale Verzekeringsbank. Verwacht wordt dat de AOW-uitkeringslasten als gevolg van deze twee-woningen regel toenemen met 25 miljoen per jaar.

Doel van de consultatie

Aftasten of met de voorgenomen aanpassingen onrust in het verleden bij AOW’ers en belangenorganisaties zal worden weggenomen

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan worden gereageerd.