Wijziging Bro geliberaliseerde woningen voor middenhuur

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu wijzigen het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-11-2016
Einddatum consultatie 02-12-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een goed functionerend middenhuursegment is van belang om huishoudens te bedienen die behoefte hebben aan flexibiliteit, geen woning willen of kunnen kopen of geen toegang hebben tot de sociale huursector. Voor een goed functionerende woningmarkt is het wenselijk dat er een groter middensegment aan huurwoningen ontstaat.
Het segment geliberaliseerde woningen voor middenhuur is nu nog beperkt. Hoewel het aanbod van middenhuurwoningen de afgelopen jaren is toegenomen, blijft nieuw aanbod in dit segment urgent. De vraag naar deze huurwoningen is namelijk gestegen. Naar verwachting zet deze stijging van de vraag de komende jaren door vanwege de flexibilisering van de arbeidsmarkt en aanscherping van de leennormen in de koopsector.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, projectontwikkelaars, (potentiële/toekomstige) huurders van middenhuur woningen.

Verwachte effecten van de regeling

Door gemeenten de mogelijkheid te geven om geliberaliseerde woningen voor middenhuur op te nemen in het bestemmingsplan, krijgt de gemeente meer mogelijkheden om te sturen op de samenstelling van de woningvoorraad in de gemeente. Gemeenten kunnen deze bepaling per deelgebied in het bestemmingsplan toepassen. Zo kan het aanbod aan geliberaliseerde woningen voor middenhuur toenemen.

Doel van de consultatie

Deze consultatie vindt plaats om betrokken doelgroepen te informeren over de voorgenomen wijziging en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belanghebbenden en belangstellenden kunnen reageren op alle onderdelen van de voorgenomen wijziging. Een reactie is mogelijk tot en met 2 december 2016.

Meer informatie