Implementatiewet wijziging richtlijn icbe's

Consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de richtlijn icbe's (PbEU 2014, L 257).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-03-2015
Einddatum consultatie 29-04-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorliggende wetsvoorstel implementeert Richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257). De wijzigingsrichtlijn heeft tot doel het vergroten van het vertrouwen van beleggers in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) door eisen te stellen aan het beloningsbeleid van beheerders en het verscherpen van de vereisten betreffende de taken en de aansprakelijkheid van bewaarders.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn zijn het beloningsbeleid van de beheerder van icbe’s en de taken en aansprakelijkheid van de bewaarder. De artikelen met betrekking tot de sancties en bevoegdheden van de toezichthouders zullen separaat worden geconsulteerd gelijktijdig met het wetsvoorstel ter uitvoering van de verordening marktmisbruik (PbEU 2014, L 596).

De regels met betrekking tot de beloningen zullen nader worden uitgewerkt door de AFM in een nadere regeling. Verder zullen de regels met betrekking tot de taken van de bewaarder, de inhoud van de tussen de beheerder en de bewaarder te sluiten overeenkomst, de onafhankelijkheid van de bewaarder en wanneer in bewaring genomen financiële instrumenten als verloren worden beschouwd worden uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Het minimum eigen vermogen dat een bewaarder dient aan te houden zal worden geregeld in het Besluit Prudentiële regels Wft. Een concept tot wijziging van deze besluiten zal op een later tijdstip ter consultatie worden voorgelegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van icbe’s, icbe’s, beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsinstellingen, bewaarders, deelnemers, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §5 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.