Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie

Consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de richtlijn transparantie (2013/50/EU).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-09-2014
Einddatum consultatie 24-10-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot implementatie van de wijziging van de richtlijn transparantie (2013/50/EU). Deze wijziging beoogt de verplichtingen van uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt te vereenvoudigen om de gereglementeerde markten aantrekkelijker te maken voor met name kleine en middelgrote uitgevende instellingen die kapitaal aantrekken in Europa en de effectiviteit van de bestaande transparantieregeling te verbeteren, in het bijzonder met betrekking tot de transparantie van zeggenschap in uitgevende instellingen. Onderdeel van het voorliggende wetsvoorstel is onder meer het afschaffen van de verplichting voor uitgevende instellingen om tweemaal per jaar tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar te stellen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel de verplichting voor uitgevende instellingen die actief zijn in de winningsindustrie (olie, gas en mijnbouw) of in de houtkap van oerbossen om jaarlijks een verslag algemeen verkrijgbaar te stellen over betalingen aan overheden (“country-by-country-reporting”). Ook voorziet het voorstel in verlenging van de uiterste termijn voor (i) het voor het publiek beschikbaar houden van het jaar- en halfjaarverslag en (ii) het algemeen verkrijgbaar stellen van het halfjaarverslag. Verder bevat het wetsvoorstel strengere sancties.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (uitgevende instellingen als bedoeld in de hoofdstukken 5.1a en 5.3 van de Wet op het financieel toezicht) en houders van een substantiële deelneming in uitgevende instellingen (meldingsplichtigen als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op het financieel toezicht).

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §4 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.