Implementatiebesluit wijziging richtlijn icbe's

Consultatie van het Ontwerpbesluit ter implementatie van de gewijzigde richtlijn icbe's (Richtlijn 2014/91/EU).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-10-2015
Einddatum consultatie 23-11-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijzigingen in voorliggend besluit hebben plaatsgevonden ter uitvoering van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (hierna: de wijzigingsrichtlijn). De wijzigingsrichtlijn heeft tot doel het vergroten van het vertrouwen van beleggers in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) door het verscherpen van de vereisten betreffende de taken en de aansprakelijkheid van bewaarders en eisen te stellen aan het beloningsbeleid van beheerders. Dit besluit wijzigt het besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo), het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Aan een deel van de artikelen van de wijzigingsrichtlijn is reeds uitvoering gegeven in de Wet op het financieel toezicht. Dit besluit voorziet in de implementatie van de resterende artikelen van de wijzigingsrichtlijn, met name ten aanzien van de taken van de bewaarder en de inhoud van de tussen de beheerder en de bewaarder te sluiten overeenkomst, de informatieverstrekking door de beheerder over zijn beloningsbeleid en het minimum eigen vermogen dat de bewaarder dient aan te houden. De regels met betrekking tot de beloningen zullen nader worden uitgewerkt door de Autoriteit Financiële Markten in een nadere regeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van icbe’s, icbe’s, beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsinstellingen, bewaarders, deelnemers, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §5 van het algemeen deel van de memorie van toelichting bij de Implementatiewet wijziging richtlijn icbe's (Kamerstukken II 2015/16, 34 322, nr. 3). In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit en de nota van toelichting.

Meer informatie