Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Haarlemmermeer
Datum 2 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk? laat dan hier uw reactie achter of upload een document.
Destijds is besloten tot het tijdelijk instellen van een Adviescollege toetsing regeldruk. Als de evaluatie van het functioneren van dit tijdelijke Adviescollege positief is, is daarmee evenwel niet gezegd dat dat dient te leiden tot het permanent instellen van dat Adviescollege.
Zonder te streven naar volledigheid:
- In de toelichting bij het wetsvoorstel is opgenomen dat het beoogde doel ook op andere wijze kan worden bereikt, bijvoorbeeld door “Beleidsmedewerkers (en zo nodig wetgevingsjuristen) permanent meer bewust laten worden van regeldruk. Dit kan door een (extra) opleiding/cursus/stage en door het ervaren van klachten van ondernemers;” en “Interne advisering in de vorm van een collegiaal advies/interne toets.”. Van de overheid mag worden verwacht dat zorgvuldig met de financiële middelen wordt omgegaan. In onderhavige kwestie lijkt het aangewezen om primair intern een verbeterslag te maken. Indien de conclusie is dat de verbeterslag niet kan worden gemaakt, dan zou gekeken moeten worden welke wijze organisatorische wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zodat de uiteindelijke kosten die gemoeid zijn met een nieuwe wet gelijk blijven. Het instellen van een adviescollege om een probleem op te lossen dat intern niet kan worden opgelost, maakt dat probleem op langere termijn juist groter;
- Ter zake wetsvoorstellen vinden reeds niet alleen openbare consultaties plaats, maar ook specifieke consultaties met betrokkenen/experts op de gebieden waar een voorstel betrekking op heeft. De reacties op dergelijke consultaties blijken echter slechts in zeer beperkte mate (of helemaal niet) te worden meegenomen in het wetsvoorstel. Er zijn legio voorbeelden van wetten die een onbedoeld/ongewenst effect hebben waarna reparatie moet plaatsvinden. De reden waarom het een en ander aldus verloopt is niet bekend, feit is dat belangrijke inzichten en adviezen uit de praktijk niet worden meegenomen;
- Waarom is niet gekozen voor het instellen van een Adviescollege met als doel binnen de (beperkte) termijn waarvoor het is aangesteld de verbeterpunten te inventariseren en het adviescollege vervolgens weer op te heffen? Bovendien is er naar mijn mening geen meerwaarde van een permanent Adviescollege gelet op de wijze waarop een wetsvoorstel tot stand komt en de taken van bijvoorbeeld de Raad van State en de Algemene Rekenkamer;
Met conclusie: het lijkt mij niet wenselijk het tijdelijke Adviescollege toetsing regeldruk permanent in te stellen.