Integratiewet Awgb

De Integratiewet Awgb voegt de belangrijkste wetten op het gebied van gelijke behandeling samen tot één wet, de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Verder worden door middel van de Integratiewet Awgb enige wijzigingen doorgevoerd, die voortvloeien uit de evaluatie van de Awgb of die tegemoetkomen aan bezwaren van de Europese Commissie tegen de formulering van enkele huidige Nederlandse wettelijke bepalingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2010
Einddatum consultatie 01-11-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid Religie Organisatie en beleid Bestuursrecht Burgerlijk recht Rechtspraak Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Integratiewet Awgb strekt er in de eerste plaats toe, de belangrijkste wetgeving op het gebied van gelijke behandeling samen te voegen in één wet, de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). In verband daarmee worden aan de huidige Awgb toegevoegd:
- de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wgbm/v),
- de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz),
- de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) en
- de artikelen 7:646 en 7:647 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast bevat de Integratiewet Awgb diverse wijzigingen die zijn aangekondigd in het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de tweede evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken 28 481, nrs. 5, 6, 7).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven, overheden, rechtspraak en advocatuur.

Verwachte effecten van de regeling

Het samenvoegen van de gelijkebehandelingswetten in één wet zal de toegankelijkheid van deze wetgeving vergroten. Doordat de voorgestelde tekst nauwer aansluit bij de formuleringen die in de Europese richtlijnen worden gebruikt, zal de vergelijking met de Europese rechtskaders en jurisprudentie worden vergemakkelijkt. Inhoudelijke gevolgen voor de rechtspraktijk worden niet beoogd.

Doel van de consultatie

Een eerder concept van het wetsvoorstel werd in 2005 aan diverse organisaties voorgelegd. Vervolgens werd het wetsvoorstel voorgelegd aan de Raad van State, die in augustus 2006 zijn advies uitbracht. Mede naar aanleiding van dat advies en de resultaten van de tweede evaluatie van de Awgb is het wetsvoorstel ingrijpend gewijzigd. Doel van deze internetconsultatie is, eenieder (waaronder de organisaties die eerder hun mening over het oorspronkelijke concept-wetsvoorstel gaven) in staat te stellen eventuele opmerkingen over dit herziene concept-wetsvoorstel kenbaar te maken en voorstellen voor verbetering te doen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Onderwerp van deze consultatie zijn alle onderdelen van het concept-wetsvoorstel en het concept van de memorie van toelichting, die bij deze beschrijving zijn gevoegd.
Bijgevoegd zijn:
a. het gedeelte van het concept-wetsvoorstel waarin de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige Algemene wet gelijke behandeling zijn opgenomen, en
b. de concepttekst van het algemeen deel van de memorie van toelichting plus het artikelsgewijze deel van de toelichting, voor zover dit betrekking heeft op het onder a bedoelde gedeelte van de wettekst.
De wijzigingen in hoofdstuk 2 van de Awgb (over de Commissie gelijke behandeling) zijn in deze consultatie grotendeels buiten beschouwing gelaten omdat deze samenlopen met wijzigingen die zijn opgenomen in het concept-wetsvoorstel College voor mensenrechten en gelijke behandeling. Over dat concept-wetsvoorstel heeft van 11 december 2009 tot 11 januari 2010 al een internetconsultatie plaatsgevonden. Bij de bepalingen over de Commissie gelijke behandeling die wel in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, wordt omwille van de leesbaarheid uitgegaan van de huidige tekst van de Awgb en niet van de in het concept-wetsvoorstel College voor mensenrechten en gelijke behandeling opgenomen bepalingen.

Meer informatie