Regeling landsgrensoverschrijdende capaciteit gas (Decree cross-border capacity gas)

De consultatie heeft betrekking op een wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas ten aanzien van landsgrensoverschrijdende capaciteit.
(The consultation concerns an amendment to the decree Tariff structures and conditions gas and concern the cross-border capacity).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-12-2010
Einddatum consultatie 09-01-2011
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Nederlandse groothandelsmarkt voor gas werkt nog niet goed genoeg. Daarom zijn maatregelen aangekondigd om de werking van deze markt te verbeteren. De meeste maatregelen zijn opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, o.a. tot versterking van de werking van de gasmarkt (wetsvoorstel 31 904). Een van de maatregelen betreft het bevorderen van de beschikbaarheid van landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit. De voorgestelde wijzigingen in de regeling hebben daarop betrekking en houden samengevat in:
- de vaststelling van de behoefte aan en toedeling van extra landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit op basis van een op gezette tijden te houden inschrijvingsprocedure,
- het reserveren en veilen van een deel van de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor kortlopende contracten, en
- het veilen van een deel van de vaste transportcapaciteit die niet wordt gebruikt.
Als gevolg van dit samenstel aan maatregelen komt er meer grensoverschrijdende transportcapaciteit beschikbaar, met name capaciteit voor de kortere termijn. Dit is belangrijk voor een goede werking van de Nederlandse gasmarkt.
(Aim of the decree:
The Dutch wholesale market for gas does not function well enough yet. One of the measures concerns the improvement of the availability of cross-border transport capacity.
The proposed amendments in the decree concern this measure and contain in summary:
- The determination of the need and allocation of cross-border transport capacity based on open season procedures at set intervals,
- The reservation and auction of a part of the available cross-border transport capacity for short-term contacts, and
- The auction of a part of the firm cross-border transport capacity which is not used.
A result of this package of measures will be that more firm cross-border transport capacity becomes available, especially capacity for the short term.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kopers en verkopers van landsgrensoverschrijdende gascapaciteit.
(Groups affected by the decree:
Buyers and sellers of cross-border gas capacity)

Verwachte effecten van de regeling

Als gevolg van de wijzigingen in de regeling komt er meer grensoverschrijdende transportcapaciteit beschikbaar, met name capaciteit voor de kortere termijn. Hierdoor wordt het voor marktpartijen en buitenlandse aanbieders eenvoudiger om tijdelijk gas uit het buitenland op de Nederlandse markt te brengen en vice versa. Dit is belangrijk voor een goede werking van de Nederlandse gasmarkt.
(Expected effects of the decree:
A result of the amendment is that more firm cross-border transport capacity becomes available, especially capacity for the short term. This makes it easier for market parties and foreign sellers to bring gas from other countries to the Dutch market and vice versa. This is important for a good functioning of the Dutch gas market.)

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijziging en hen in de gelegenheid stellen om opmerkingen hierover in te sturen.
(Aim of the consultation:
To inform those affected, of the proposed amendment and offer the opportunity to send reactions.)

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op de gehele conceptregeling en de bijbehorende toelichting.
(On what parts of the decree is a reaction asked for:
A reaction is possible to the entire concept decree and attached explanation.)

Meer informatie