Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Interventiewet

Het ontwerpwetsvoorstel voorziet in een aanvulling van het wettelijke instrumentarium van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet. Doel van deze aanvulling is om de interventiemogelijkheden ten aanzien van financiële ondernemingen uit te breiden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2011
Einddatum consultatie 06-05-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De turbulente ontwikkelingen van de laatste jaren hebben laten zien dat, wanneer een financiële onderneming in ernstige problemen verkeert, de bestaande interventiemogelijkheden tekortschieten. Het ontwerpwetsvoorstel voorziet in een aanvulling van het wettelijke instrumentarium van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet. Doel van deze aanvulling is om de interventiemogelijkheden ten aanzien van financiële ondernemingen uit te breiden. Het ontwerp is in lijn met de ontwikkelingen binnen de EU en in andere landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Met het wetsvoorstel worden twee nieuwe categorieën bevoegdheden toegevoegd aan de bestaande interventieladder, op grond waarvan deposito’s, activa of passiva, of aandelen van een in problemen verkerende financiële onderneming kunnen worden overgedragen aan een andere onderneming of rechtspersoon. De eerste categorie heeft betrekking op individuele probleeminstellingen en beoogt een tijdige en ordentelijke afwikkeling van banken en verzekeraars mogelijk te maken, wanneer deze in onomkeerbare problemen verkeren. De tweede categorie bevoegdheden dient een verdergaand doel en voorziet in mogelijkheden om de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel te waarborgen, mocht die stabiliteit op enig moment in gevaar zijn. In beide gevallen gaat het om bevoegdheden aan het einde van het interventiespectrum, waarbij de bevoegdheden met het oog op de stabiliteit van het financiële stelsel het sluitstuk vormen.

Tevens bevat het wetsvoorstel een regeling die beoogt te voorkomen dat een reeds in problemen verkerende instelling nog verder in problemen zou kunnen geraken doordat zij vervroegd tot nakoming van bepaalde contractuele verplichtingen wordt gehouden of zelfs met voortijdige beëindiging van contracten wordt geconfronteerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële ondernemingen, in het bijzonder kredietinstellingen, entiteiten voor risico-acceptatie en verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling

De interventiemogelijkheden ten aanzien van financiële ondernemingen worden uitgebreid.

Doel van de consultatie

Het doel van de publieke consultatie is om een ieder de gelegenheid te geven op het ontwerp te reageren. Bij het opstellen van het definitieve wetsvoorstel kan dan rekening worden gehouden met de naar voren gebrachte standpunten en argumenten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn welkom ten aanzien van het gehele ontwerpwetsvoorstel.
Naast het wetsvoorstel wordt een document openbaar gemaakt, waarin specifieke vragen zijn opgenomen over onder meer de vormgeving van een zogeheten overbruggingsinstelling en de noodzaak tot handhaving van de noodregeling. Suggesties dienaangaande worden bijzonder op prijs gesteld.

Meer informatie

  • Consultatie interventiewet specifieke vraagpunten

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht