Intrekkingswet Zondagswet

De Zondagswet regelt de zondagsrust in Nederland. Voorgesteld wordt om deze wet in te trekken. Dat betekent dat het voortaan aan gemeenten is om de zondagsrust te beschermen, en niet meer aan het rijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-04-2016
Einddatum consultatie 01-06-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Zondagswet bevat een aantal algemene verboden. Het is bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13.00u optochten te houden. Ook is het verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Door de Zondagswet in te trekken gelden deze verboden niet meer landelijk. Wel kunnen gemeenten voortaan naar eigen inzicht verboden instellen. Sportbeoefening en ontspanning op zondag mogen gemeenten echter niet verbieden.

Met dit wetsvoorstel geeft de regering uitvoering aan een wens van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil in grote meerderheid dat de Zondagswet wordt ingetrokken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers
Bedrijven
Maatschappelijke organisaties
Kerkgenootschappen
Gemeenteraden en burgemeesters

Verwachte effecten van de regeling

Het voornaamste effect is dat gemeenteraden meer ruimte krijgen om eigen keuzes te maken met betrekking tot de openbare rust op zondag. Een gemeenteraad kan er bijvoorbeeld voor kiezen in het geheel geen regels te stellen, maar kan er ook voor kiezen meer regels te stellen dan nu het geval is. Dit kan daarom gevolgen hebben voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen.

Ook worden burgemeesters ontlast, doordat zij niet langer hoeven te oordelen over verzoeken om ontheffing van de Zondagswet.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen te informeren over wetgeving die in voorbereiding is, en geeft hen gelegenheid een reactie op het wetsvoorstel te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op het wetsvoorstel zelf en op de bijbehorende toelichting kan worden gereageerd.

Meer informatie

  • Antwoorden op de vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

  • Onderzoek naar de feitelijke werking van de Zondagswet