Vereenvoudiging en digitalisering rechtspraak

Vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht en digitalisering van procedures in burgerlijk recht en bestuursrecht. Zie ook de toelichting op de consultatiestukken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-10-2013
Einddatum consultatie 20-12-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht en de invoering van termijnen voor partijen en de rechter maakt de procesgang overzichtelijker en meer voorspelbaar. Door de nadruk te leggen op vroegtijdig contact met de rechter en sturing door de rechter, wordt bereikt dat de procedure sneller kan verlopen en ook minder kostbaar is. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak. De digitalisering van procedures in het burgerlijk recht en het bestuursrecht maakt het procederen voor veel rechtzoekenden toegankelijker. De rechtspraak wordt hiermee aan de eisen van de tijd aangepast.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtzoekenden, hun procesgemachtigden en andere bij de rechtspraak betrokken partijen.

Verwachte effecten van de regeling

Een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt getoetst of het beoogde doel kan worden bereikt. Ook wordt getoetst of de voorgestelde regeling in de praktijk werkbaar is of tot ongewenste gevolgen zal kunnen leiden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie