Wijziging uitvoeringswetten internationale kinderontvoering en internationale kinderbescherming

Dit voorontwerp strekt tot verbetering van de positie van de direct betrokkenen in zaken van internationale kinderontvoering. Voorgesteld wordt om de teruggeleidingsprocedure aanmerkelijk te bespoedigen. Ook wordt voorgesteld dat een kind een hoger beroep in een teruggeleidingsprocedure in Nederland kan afwachten. Het voorstel voorziet ten slotte in een verduidelijking van de positie van de Centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering en – bescherming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-08-2009
Einddatum consultatie 15-10-2009
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een verkorting van de duur van de teruggeleidingsprocedure in zaken van internationale kinderontvoering;
Het wettelijk mogelijk maken dat een kind een hoger beroep in een teruggeleidingsprocedure in Nederland afwacht, indien de rechter dit in het belang van het kind oordeelt;
Een verduidelijking van de positie van de Centrale autoriteit ten opzichte van de ouders die zijn betrokken in zaken van internationale kinderontvoering en - bescherming.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

ouders en kinderen
rechterlijke macht
advocatuur
openbaar ministerie

Verwachte effecten van de regeling

Verkorting van de duur van de teruggeleidingsprocedure in zaken van internationale kinderontvoering;
Verduidelijking van de positie van de Centrale autoriteit ten opzichte van de ouders die zijn betrokken in zaken van internationale kinderontvoering en – bescherming.

Doel van de consultatie

Het bieden van inzicht in de voorgestelde wijzigingen van de procedure in zaken van internationale kinderontvoering en - bescherming en het verkrijgen van reacties hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Deze regeling strekt er niet toe het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te wijzigen.

Meer informatie