Kostenverevening broeikasgassen

Consultatie in verband met de introductie van kostenverevening als instrument ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen. De bedoeling is dit instrument toe te passen in de glastuinbouwsector.
Bedrijfsleven en geïnteresseerden uit het publiek worden uitgenodigd om te reageren op het concept-wetsvoorstel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2009
Einddatum consultatie 20-08-2009
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het wetsvoorstel is de introductie van kostenverevening als instrument ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen van een bepaalde categorie inrichtingen.
Bij toepassing van kostenverevening gaat het om de totale uitstoot van een bepaald broeikasgas door de betrokken inrichtingen in een bepaalde periode. Als de totale uitstoot hoger is dan de hoeveelheid die de minister van VROM van tevoren heeft vastgesteld, moeten de inrichtingen gezamenlijk betalen voor de overschrijding. Als de totale uitstoot van alle bedrijven samen lager is dan de vastgestelde hoeveelheid, kan het systeem voorzien in een vergoeding voor de extra reducties.
De minister van VROM kan in een AMvB bepalen om welke categorie inrichtingen en welk broeikasgas het gaat.
De bedoeling is dat daadwerkelijk een systeem van kostenverevening zal worden ingevoerd voor de glastuinbouwsector ter beperking van de uitstoot van CO2. Overheid en sector hebben samen aan de opzet van het systeem voor de glastuinbouwsector gewerkt. De invoering van het instrument vloeit voort uit het werkprogramma Schoon en Zuinig van het kabinet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven die broeikasgassen uitstoten en die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, in eerste instantie met name de glastuinbouwbedrijven.

Verwachte effecten van de regeling

Een verwacht milieu-effect is dat bedrijven van een aangewezen categorie zich zullen inspannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
De verwachte administratieve en financiële lasten voor de doelgroep zijn beperkt.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de introductie van het instrument kostenverevening ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben de gelegenheid om hun reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De ruimte voor wijziging van het voorstel is beperkt, omdat de sectororganisaties van de glastuinbouw nauw betrokken zijn geweest bij de voorbereiding.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op het gehele voorliggende concept-wetsvoorstel.