Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Wijchen
Datum 13 mei 2022

Vraag1

U kunt van 10 mei tot en met 13 juni via deze website reageren op de regeling en de toelichting.
Beste,
Deze LBV ziet er al beter uit dan eerdere/andere regelingen, waarbij het lijkt alsof er nog ruimte is voor de boer om te blijven zitten waar hij/zij zit en eventueel hobbymatig kan blijven doen wij hij/zij graag wil. Het lijkt wel alsof de opkoop wordt gezien als oplossing. Mijn inziens kan het bijdragen op lange termijn, (dit is geen korte klap) aan het terugdringen van de stikstofemissie.
Denk bij het opkopen en de randvoorwaarden aan het volgende.
- Wat gaat er gebeuren met de grond?:
- Grote bedrijven die op basis van de regelingen in aanmerking komen vanwege hoge emissie (op papier) hebben vaak innovaties doorgevoerd en fors geïnvesteerd. Dit zijn vaker bedrijven met opvolgers. Hier is over het algemeen geen wens te stoppen, maar bedrijfsverplaatsing is mogelijk wel bespreekbaar. Hiervoor moet echter duidelijk zijn welke locaties geschikt zijn en waar potentiële stoppers zitten die niet in aanmerking komen voor de regeling. Dit levert mijn inziens win-win situaties op.
- Betrek gemeenten eerder in gesprekken met boeren die mogelijk gebruik willen maken van de regelingen. Ervaring leert dat gemeenten te vaak te laat worden betrokken. Zij hebben meer lokale kennis, kennen de bedrijven en kunnen provincie en rijk ook adviseren. gemeenten weten waar de potentiële stoppers zitten, waar geen opvolging en /of een kleiner toekomstperspectief zit.
- 'ongecontroleerd opkopen' levert versnippering op waardoor agrarische bedrijven geïsoleerd komen te liggen of andere bestemmingen op voormalige bedrijven niet of moeilijker gerealiseerd kunnen worden doordat de 'buurman' wel verder boert.
- Bied in de opkoopregeling begeleiding/ subsidie aan naar ander werk.
- Stimuleringsregelingen om minder of anders te gaan boeren. Meer kringloop / natuurinclusief/ duurzamer
- Consument vs burger. Als we anders gaan consumeren, gaan de boeren anders boeren. Dat is altijd al zo geweest.

Vraag2

DDaarnaast zijn we specifiek benieuwd naar uw reactie op de volgende vragen.

Het bevoorschottingsritme:
Hoe kijkt u aan tegen het voorgestelde bevoorschottingsritme en in hoeverre sluit dit volgens u aan bij de kosten die gemaakt worden gedurende het beëindigingstraject?
geen mening

Vraag3

Ondersteunend beleid:
Stoppen met een bedrijf is een ingrijpend besluit voor iedere agrarische ondernemer en zijn of haar omgeving. Dit besluit vraagt niet alleen om inzicht in de financiële omstandigheden van het bedrijf, maar ook om inzicht in alternatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de herbestemming van een locatie. Ook emotionele overwegingen spelen een rol. Een veehouderij is vaak al generaties in de familie. Ondernemers ervaren hierdoor een barrière om te stoppen.

Het ministerie van LNV wil ondernemers helpen bij het maken van keuzes. Graag ontvangen wij uw antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn volgens u goede manieren om de veehouder te ondersteunen bij de afweging voor het beëindigen met hulp van deze regeling,
• Is een veehouder gebaat bij advisering over zijn toekomstmogelijkheden, al dan niet gefaciliteerd door de overheid, en op welke onderwerpen is de veehouder volgens u het meest gebaat bij deze advisering?
- eerlijke compensatie en aanbod voor begeleiding naar ander werk
Een veehouder is zeker gebaat bij advisering over zijn toekomst. Helaas wijst de praktijk vaak uit dat adviseurs vanuit eigen belangen adviseren. Financieel adviseurs, leveranciers etc hebben andere belangen dan de veehouder zelf.
Adviezen over meer inkomen bij kleinschaliger/extensiever/anders boeren worden door dit soort adviseur niet of zelden gegeven, terwijl deze er wel zijn

Vraag4

Communicatie over de regeling:
• Via welke media zou u bij voorkeur op de hoogte gehouden worden van de regeling en de uitvoering ervan?

Communicatie en advisering moeten niet enkel vanuit de overheid komen. Het gesprek met de branche en communicatie vanuit die hoek is van groot belang.
Participatie, luisteren en 'naast' de boer staan vergroten het het succes van de regeling
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht