Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

De consultatie betreft de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2014
Einddatum consultatie 13-06-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is aansluiting van de beoordeling van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen van de bestuurder van een vennootschap aan de regels over zeggenschap in de vennootschap sinds invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. De regeling vervangt de bestaande Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling heeft betrekking op bestuurders van een vennootschap die in dienstbetrekking van de vennootschap werkzaam zijn voor de vennootschap en die, al dan niet met echtgenoot of bloed- en aanverwanten in tot en met de derde graad tevens aandelen met een bepaalde zeggenschap of aandeel in de winst hebben in de vennootschap.

Verwachte effecten van de regeling

Effect van de regeling is dat de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen van de bestuurder wordt bepaald aan de hand van de zeggenschap van de bestuurder over zijn ontslag als bestuurder en werknemer van de vennootschap en zijn positie ten opzichte van mede-aandeelhouders, in overeenstemming met het uitgangspunt van de bestaande Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Het praktisch effect voor bestaande vennootschappen zal beperkt zijn.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is vernemen in hoeverre de regels aansluiten bij de beleving van ondergeschiktheid van de bestuurder aan de vennootschap op basis van zijn aandelenbezit en zeggenschap in de vennootschap. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de vraag of de voorgenomen regeling aanleiding is tot wijzigingen in statuten van bestaande vennootschappen en welke nieuwe mogelijkheden ontstaan tot inrichting van de vennootschap en het al dan niet ontstaan of vervallen van verzekeringsplichtige dienstbetrekkingen van bestuurders van vennootschappen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie op elk onderdeel en het geheel is mogelijk.