Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Reactie

Naam Expertisecentrum Regelgeving Bouw (dr. ir. N.P.M. Scholten)
Plaats Delft
Datum 8 februari 2024

Vraag1

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het voorliggende wijzigingsvoorstel. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wijzigingsvoorstel. U wordt geadviseerd om tevens de informatieve notitie te gebruiken voor een nadere inhoudelijke toelichting bij het wijzigingsvoorstel. U wordt uitgenodigd om in uw reactie op de wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ook alvast te reageren op de voorziene wijziging van de Omgevingsregeling (Or). Uw reactie zal worden meegenomen in de wijziging van de Or, die op 19 februari in internetconsultatie gaat. 
De voorgelegde wijziging is niet gebaseerd op de uitgangspunten van de bouwregelgeving die in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn vastgelegd en die de basis zijn van de Bouwbesluiten en thans het BBL.
Het voornemen zal naar verwachting tot heel veel onduidelijkheid en fricties leiden en is niet transparant voor een ieder die met de bouwregelgeving moet werken en die aan die regelgeving moet voldoen.
Zie voor een uitgebreide motivering de bijlage.

Bijlage