Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Internetconsultatie mondiale gezondheidsstrategie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Apeldoorn
Datum 22 juli 2022

Vraag1

Sessie 1: Diplomatie en op mensenrechten gebaseerd

Vraag 1: Hoe kunnen we de inbreng van gemarginaliseerde groepen het beste opnemen in onze diplomatie-inspanningen?

Vraag 2: Nederland wordt vaak genoemd als donor met durf. Als Nederland zo'n donor wil blijven, op welke (gezondheidsgerelateerde) thema's moeten we ons dan richten?

Vraag 3: Hoe kan Nederland de nationale en internationale inspanningen op het gebied van mondiale gezondheid het beste op elkaar afstemmen?

Vraag 4: Hoe kan Nederland effectiever gebruik maken van haar diplomatiek netwerk in het buitenland, waaronder ambassades, vaste vertegenwoordigingen en themadeskundigen (zoals gezondheidsattachés)?

Vraag 5: Hoe kan de positie van Nederland binnen de VN (en haar reputatie op het gebied van internationale ((mensen)rechten) worden gebruikt om mondiale gezondheidsdoelstellingen te bevorderen?

Vraag 6: Hoe kunnen we diplomatieke inspanningen in Brussel, Genève en New York systematisch aan elkaar koppelen ten behoeve van coherentie en grotere effectiviteit?
De VN en de WHO hebben beiden een slechte reputatie omdat ze eenzijdig acteren. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar hoe de VN zich richt op Israël en de Palestijnen, Rusland en vele andere landen met gelijke of veel ergere schending van de mensenrechten niet of nauwelijks aanpakt. Ook de WHO heeft een eenzijdige focus en is meer en meer gericht op macht. Als we echt grotere effectiviteit na willen streven is het zaak om eerst orde op zaken te stellen ten aanzien van eerlijkheid, transparantie, socialiteit en democratie.

Vraag2

Sessie 2: Gezondheidssystemen versterken

Vraag 7: Hoe kunnen we iedereen bereiken, vooral de meest gemarginaliseerde mensen, om hun toegang tot informatie en medische zorg te garanderen?

Vraag 8: Hoe kunnen we gebruik maken van de specifieke kennis en ervaring van alle verschillende sectoren die betrokken zijn bij mondiale gezondheid? Hoe kunnen we ook de private sector betrekken bij het voorzien van de meest behoeftigen?

Vraag 9: Hoe kunnen we de versterking van groene en duurzame gezondheidsstelsels bevorderen?

Vraag 10: Hoe kunnen we de versterking van de gezondheidsstelsels het meest effectief afstemmen op een betere paraatheid?
Ook hier speelt hetzelfde, als we maximale transparantie (doelstellingen + werkwijze + macht) bewerkstelligen kunnen sectoren ook makkelijker en veiliger aanhaken. Nu zou ik daar persoonlijk, maar ook bedrijfsmatig juist afstand van nemen.

Vraag3

Sessie 3: Pandemische preventie, paraatheid en respons

Vraag 11: Welke lessen moeten we trekken uit onze aanpak bij eerdere pandemieën, en meer specifiek, wat kan er beter?

Vraag 12: Wat zijn de meest dringende hiaten in de huidige wereldwijde gezondheidsarchitectuur met betrekking tot PPR, en hoe moeten/kunnen ze worden aangepakt?

Vraag 13: Hoe kunnen we het beste zorgen voor een duurzame financiering van PPR?

Vraag 14: In hoeverre moeten nieuwe internationale overeenkomsten juridisch bindend zijn?

Vraag 15: In hoeverre moet Nederland het delen van IE, kennis en data in het kader van PPR bevorderen?

Vraag 16: Hoe kunnen we het beste communiceren met een wereldwijd publiek om niet alleen een pandemie te voorkomen, maar ook beter te reageren?
Ook hier gaat het om dezelfde thema's. De roos van Leary leert ons dat een tegen reactie ook een tegen reactie oproept. De VN is qua inzet redelijk OK, maar qua resoluties en macht absoluut niet OK. De WHO is al helemaal een schimmige en enge organisatie. Europa is nog redelijk transparant, maar dit kan beter evenals de democratie en het juist omgaan met gelden. Pas nadat de basis op orde is kan je nadenken over de inhoudelijke vragen die hier gesteld zijn.

Vraag4

Sessie 4: Producten en levering

Vraag 17: Wat is er nodig om lokaal onderzoek en productie van medische benodigdheden, medicijnen en vaccins te verbeteren?

Vraag 18: Hoe kan de particuliere sector bijdragen aan de productie en distributie van medische benodigdheden, medicijnen en vaccins?

Vraag 19: Hoe kunnen we lokale productie faciliteren?
Tja, als Nederland wil meetellen moeten we niet meer alles verkopen aan het buitenland. Hou het zelf een beetje in de hand, doen andere landen ook.

Vraag5

Sessie 5: Eén multisectoriële gezondheidsbenadering

Vraag 20: Er zijn opvallende verbanden tussen de mondiale volksgezondheid en andere thema's, waaronder klimaat, voedselzekerheid en voeding, schoon verlatend milieu (bijv. WAS/schoon water en lucht), diergezondheid, economie, schoolgezondheid (bijv. CSE, ASRHR) en duurzaamheid (sociaal, economisch en milieu). Welke prioriteiten moeten daarbij ook praktisch haalbaar zijn voor Nederland?

Vraag 21: Hoe kunnen we het beste deelnemen aan deze intersectionele benadering van mondiale gezondheid?
Stop eens met het beste jongetje van de klas te willen zijn. We zijn maar een klein land dus hou ook onze inzet daarmee in verhouding. We zijn wel een hoog opgeleid land, probeer dat vast te houden en te stimuleren en zo bij te dragen.

Vraag6

Sessie 6: Duurzame financiering

Vraag 22: Hoe brengen we met de strategie een duurzame en innovatieve zorgfinanciering tot stand?

Vraag 23: Hoe zorgen we voor de beste vermenging van publieke en private financiering voor de mondiale gezondheidsstrategie?

Vraag 24: Hoe zorgen we voor duurzame financiering van de WHO en de mondiale gezondheidsarchitectuur in het algemeen?
Pas op alle zorg financieringsketens de Lean Six Sigma toe. Dan gaat de zorg mogelijk wel voor 50% goedkoper worden. Ik heb enige jaren geleden de verschillende zorgbudgetten en de financiering van zorg bestudeerd, maar het is schrikbarend hoe ingewikkeld we het hebben gemaakt en wat daar wel niet voor nodig is aan overhead om dat te laten werken.

Vraag7

Diversen

Vraag 25: Heeft u nog andere gedachten, ideeën of opmerkingen over de mondiale gezondheidsstrategie?
Richt niet teveel op het grote, maar zoek het juist in de zeer vele kleine verbeteringen die gezamenlijk een veel groter potentieel hebben dat het grote. Stimuleer kleine initiatieven en innovaties en straf dat niet af met allerlei regelgeving en bemoeizucht.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht