Internetconsultatie mondiale gezondheidsstrategie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Oss
Datum 24 juli 2022

Vraag1

Sessie 1: Diplomatie en op mensenrechten gebaseerd

Vraag 1: Hoe kunnen we de inbreng van gemarginaliseerde groepen het beste opnemen in onze diplomatie-inspanningen?

Vraag 2: Nederland wordt vaak genoemd als donor met durf. Als Nederland zo'n donor wil blijven, op welke (gezondheidsgerelateerde) thema's moeten we ons dan richten?

Vraag 3: Hoe kan Nederland de nationale en internationale inspanningen op het gebied van mondiale gezondheid het beste op elkaar afstemmen?

Vraag 4: Hoe kan Nederland effectiever gebruik maken van haar diplomatiek netwerk in het buitenland, waaronder ambassades, vaste vertegenwoordigingen en themadeskundigen (zoals gezondheidsattachés)?

Vraag 5: Hoe kan de positie van Nederland binnen de VN (en haar reputatie op het gebied van internationale ((mensen)rechten) worden gebruikt om mondiale gezondheidsdoelstellingen te bevorderen?

Vraag 6: Hoe kunnen we diplomatieke inspanningen in Brussel, Genève en New York systematisch aan elkaar koppelen ten behoeve van coherentie en grotere effectiviteit?
Antwoord op vraag 1: doorniet mondiaal maar regionaal te kijken wat het beste werkt. Je kan niet wereldwijd beslissen over een groep mensen in een individueel land.

Antwoord vraag 2: de vraag is willen de burgers van Nederland deze stempel wel? Dat is de vraag die het ministerie echt zou moeten stellen. Ontwikkeling in gezondheidszorg is belangrijk, maar niet ten kosten van je eigen bevolking.

Antwoord op vraag 3: samen met het buitenland onderzoeken doen naar geneeswijzen voor ziektes zoals ms, kanker, reuma en andere ziektes die vele mensen treffen. Met internationale samenwerking kom je veel verder.

Antwoord op vraag 4: bespreken welke onderzoeken en ontwikkelingen er zijn en deze delen en zelf ook in Nederland testen en implementeren.

Antwoord op vraag 5: Nederland moet zich er hard voor maken dat de mensenrechten in alle landen gehanteerd blijven. Vrije keuze over je eigen lichaam is een must, in alle situaties. Dat is een grondrecht waar nooit (meer) aan getornd mag worden.

Antwoord op vraag 6: De mondiale aanpak van virussen zoals het corona virus moet losgelaten worden. Dit virus moet zo ie zo van de A lijst overal. De mortalityrate is veel en veel te laag om overal deze tot aan idioterij (zie Australië en China) toe maatregelen te treffen.

Vraag2

Sessie 2: Gezondheidssystemen versterken

Vraag 7: Hoe kunnen we iedereen bereiken, vooral de meest gemarginaliseerde mensen, om hun toegang tot informatie en medische zorg te garanderen?

Vraag 8: Hoe kunnen we gebruik maken van de specifieke kennis en ervaring van alle verschillende sectoren die betrokken zijn bij mondiale gezondheid? Hoe kunnen we ook de private sector betrekken bij het voorzien van de meest behoeftigen?

Vraag 9: Hoe kunnen we de versterking van groene en duurzame gezondheidsstelsels bevorderen?

Vraag 10: Hoe kunnen we de versterking van de gezondheidsstelsels het meest effectief afstemmen op een betere paraatheid?
Antwoord op vraag 7: betaal een tolk om de informatie te vertalen en zorge dat er een brief met deze informatie in alle talen naar iedere inwoner van Nederland gaat.

Antwoord op vraag 8: zorg dat je vooraf al weet welke kennis waar zit, zodat je deze partijen meteen kan betrekken bij het meedenken aan oplossingen.

Antwoord op vraag 9: De vraag is niet hoe kan je groen bevorderen, maar hoe zorg je voor optimale zorg? Of te wel welke stoffen kunnen vervangen worden voor groene zonder de kwaliteit van zorg aan te tasten etc.

Antwoord op vraag 10: De paraatheid was niet het probleem. De capaciteit van de zorg wel. Je versterkt het door de capaciteit te verhogen en meer multi inzetbaar personeel op te leiden.

Vraag3

Sessie 3: Pandemische preventie, paraatheid en respons

Vraag 11: Welke lessen moeten we trekken uit onze aanpak bij eerdere pandemieën, en meer specifiek, wat kan er beter?

Vraag 12: Wat zijn de meest dringende hiaten in de huidige wereldwijde gezondheidsarchitectuur met betrekking tot PPR, en hoe moeten/kunnen ze worden aangepakt?

Vraag 13: Hoe kunnen we het beste zorgen voor een duurzame financiering van PPR?

Vraag 14: In hoeverre moeten nieuwe internationale overeenkomsten juridisch bindend zijn?

Vraag 15: In hoeverre moet Nederland het delen van IE, kennis en data in het kader van PPR bevorderen?

Vraag 16: Hoe kunnen we het beste communiceren met een wereldwijd publiek om niet alleen een pandemie te voorkomen, maar ook beter te reageren?
Antwoord op vraag 11: Leer van je fouten. Als je kijkt naar Zweden met hun minimale impact aanpak dan zijn zij het beste uit deze crisis gekomen. Leer daar van en zorg dat je niet weer in paniek raakt als er een virus komt wat een mortaliteit heeft van een fikse griep. Mondiale aanpak heeft geleid tot antistofontwijkende varianten door massale vaccinatie in een pandemie. Een te snel vrij gegeven vaccin heeft talloze slachtoffers gemaakt (in mijn omgeving alleen al 15 mensen die levenslang benadeeld zijn). Zet niet in op nieuwe vaccins die onvoldoende getest zijn. Maar zet in op ouderwetse technieken voor vaccins die bewezen effectief zijn. Daarnaast moeten altijd de mensenrechten bovenaan staan. Eigen lijf, eigen keuze en zeker niet een nieuwe variant van het het CTB, want dat was helemaal discriminatie ten top. Ik werd met een relatief gezond lijf buiten de maatschappij geplaatst omdat ik om medische redenen niet kon prikken en niet kon testen en niemand die er wat aan deed. Dat nooit meer!

Antwoord op vraag 12: de meest dringende hiaten zijn de overheden van de wereld. Hoe machtsbelust zijn ze? Hoe extremer hun aanpak is hoe meer machtsbelust ze zijn. Er moeten landelijke expertteams komen die niet betaald worden door pharma of overheid, maar via een fonds wat daarvoor ingericht wordt. Zij moeten bekijken zonder pressie of een virus een bedreiging is, of er maatregelen getroffen dienen te worden en hoe de maatregelen zo min mogelijk van de economie en het dagelijks leven kapot kunnen maken.

Antwoord op vraag 14: niet, nooit, nimmer. Gezondheid blijft een regionaal iets. Wij lopen hier toch ook niet met ebola pakken omdat dat ergens in de wereld opkomt? Zo moet dat zijn voor alles. Niets binnend mondiaal, naar regionaal blijven nadenken.

Antwoord op vraag 15: kennis bevorderen is altijd goed. Maar laat dat aan de experts over en niet aan pharma of overheid.

Antwoord op vraag 16: Met de communicatie was niks mis, met alle extreme maatregelen en vaccinatie dwang wel.

Vraag4

Sessie 4: Producten en levering

Vraag 17: Wat is er nodig om lokaal onderzoek en productie van medische benodigdheden, medicijnen en vaccins te verbeteren?

Vraag 18: Hoe kan de particuliere sector bijdragen aan de productie en distributie van medische benodigdheden, medicijnen en vaccins?

Vraag 19: Hoe kunnen we lokale productie faciliteren?
Antwoord op vraag 17: onderzoek naar lange termijn effecten voor je het aan de bevolking geeft. Groene productie, dus is het beter om het op 1 locatie in de eu te maken en dan te vervoeren of juist lokaal te produceren ( kijkende naar uitstoot, afval etc).

Antwoord op vraag 18: er zijn van particuliere bedrijven die geschikt zijn voor de opslag en distributie van medicatie etc. Dat is een kwestie van een lijst maken en diensten inkopen.

Antwoord op vraag 19: dat ligt er dus aan of dat de meest groene oplossing is. Je zal dan zo ie zo kennis van buitenaf moeten inkopen.

Vraag5

Sessie 5: Eén multisectoriële gezondheidsbenadering

Vraag 20: Er zijn opvallende verbanden tussen de mondiale volksgezondheid en andere thema's, waaronder klimaat, voedselzekerheid en voeding, schoon verlatend milieu (bijv. WAS/schoon water en lucht), diergezondheid, economie, schoolgezondheid (bijv. CSE, ASRHR) en duurzaamheid (sociaal, economisch en milieu). Welke prioriteiten moeten daarbij ook praktisch haalbaar zijn voor Nederland?

Vraag 21: Hoe kunnen we het beste deelnemen aan deze intersectionele benadering van mondiale gezondheid?
Antwoord op vraag 20: toon die verbanden eerst maar een glashelder aan voor er met modellen die niet kloppen vanalles gesuggereerd wordt. Eerst onderzoek, verbanden causaal aantonen en dan pas actie ondernemen.

Antwoord op vraag 21: Er is geen mondiale gezondheid. Iedere regio heeft zijn eigen gevoeligheden, problemen en ziektes. Daar moet regionaal aan gewerkt worden. Het enige wat je mondiaal zou moeten doen is onderzoeken en medicijn ontwikkeling.

Vraag6

Sessie 6: Duurzame financiering

Vraag 22: Hoe brengen we met de strategie een duurzame en innovatieve zorgfinanciering tot stand?

Vraag 23: Hoe zorgen we voor de beste vermenging van publieke en private financiering voor de mondiale gezondheidsstrategie?

Vraag 24: Hoe zorgen we voor duurzame financiering van de WHO en de mondiale gezondheidsarchitectuur in het algemeen?
Antwoord vraag 22: zoals nu ook onderzoeken in de gezondheidszorg worden gefinancieerd. Fondsen, beleggers etc.

Antwoord 23: het enige wat mondiaal gedaan moet worden is onderzoek en medicijn ontwikkeling, die kunnen gewoon net als andere onderzoeken gefinancierd worden. Maak er een goed doel van oid.

Antwoord op vraag 24: Allereerst moet de WHO ontdaan worden van mensen met misdrijven in hun verleden en die gesponsord worden door pharma of privaten met denkbeelden die crimineel zijn. Daarna kunnen we eens praten over financiële steun.

Vraag7

Diversen

Vraag 25: Heeft u nog andere gedachten, ideeën of opmerkingen over de mondiale gezondheidsstrategie?
Antwoord op vraag 25: lokaal, regionaal, goed onderbouwd, goed onderzocht, eigen lijf - eigen keuze.