Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

MR GvO

De Ministeriële Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit regelt het aanmaken en afboeken van garanties van oorsprong. Garanties van oorsprong zijn het exclusieve bewijs dat energie uit hernieuwbare bron is opgewekt of afkomstig is van een hoogrenderende WKK installatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2014
Einddatum consultatie 23-07-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met behulp van garanties van oorsprong is het mogelijk een betrouwbare markt in stand te houden voor duurzame energie.

De garantie van oorsprong voor duurzame elektriciteit heeft zijn basis in richtlijn 2009/28 EG van het Europese Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PbEU 2009, L 140). (hierna: richtlijn 2009/28). De garantie van oorsprong voor HR-WKK-elektriciteit heeft zijn oorsprong in richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315) (verder: richtlijn 2012/27/EU). Lidstaten zijn verplicht een systeem van garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit en HR-WKK-elektriciteit in stand te houden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zicht op producenten en leveranciers van hernieuwbare energie en energie uit HR-WKK, op beheerders van de elektriciteits-, gas- en warmtenetten en op meetverantwoordelijken.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen en HR-WKK-elektriciteit vervangt de regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, de regeling garanties van oorsprong voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en ten aanzien van hernieuwbare warmte en hernieuwbaar gas de bepalingen in paragraaf 7 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie.

Het verwachte effect van de nieuwe regeling is dat de regelgeving overzichtelijker en eenduidiger is.

Voor producenten van hernieuwbare warmte (groter dan 3 MWth) nemen de administratieve lasten toe omdat zij vaker een meetraport aan moeten leveren.

Doel van de consultatie

De regeling wordt geconsulteerd om na te gaan of de regeling en bijbehorende toelichting voldoende helder zijn.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op de gehele regeling.

Meer informatie

  • MR GvO concept bijlage 1 meetvoorwaarden AVI

  • MR GvO concept bijlage 1b

  • MR GvO concept bijlage 2 verzoek tot vaststelling installatie

  • MR GvO concept bijlage 2 verzoek tot vaststelling WKK

  • MR GvO concept bijlage 2d meetvoorwaarden gas

  • MR GvO concept bijlage 4 nuttig aangewende warmte

  • MR GvO concept bijlage 5 controleprotocol biomassa

  • MR GvO concept bijlage 5B handleiding assurancerapport gas

  • MR GvO concept biujlage 1 meetvoorwaarden HR-WKK

  • MR GvO Integraal afwegingskader beleid en regelgeving

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht