MRQ

De regeling wijzigt de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ) op een aantal onderdelen. De wijzigingen bevatten aanscherpingen van bestaande voorschriften en de wijzigingen zorgen voor meer samenhang van de verschillende onderdelen van de regeling. Deze regeling is nauw verbonden met het Besluit veiligheid lage druk gastransport welke gelijktijdig openstaat voor consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-11-2010
Einddatum consultatie 31-12-2010
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling vloeit enerzijds voort uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (Kamerstukken 31 904). Op grond van deze wijzigingswet is specifieker dan voorheen bepaald dat bij ministeriële regeling regels dienen te worden gesteld over aspecten die onder meer verband houden met capaciteitsbehoefte, investeringen en de veiligheid van transportnetten. Deze onderwerpen maakten reeds deel uit van de regeling, maar waar nodig is dit verder aangescherpt en uitgebreid. Ook over het melden van incidenten en het opstellen van calamiteitenplannen bevat de regeling voortaan nadere regels.
Anderzijds is EL&I door de toezichthouders (NMa/Energiekamer en Staatstoezicht op de Mijnen) gevraagd verbeteringen aan te brengen om de toezichtstaak beter te kunnen uitvoeren. Ook de reacties die EL&I heeft mogen ontvangen van een aantal netbeheerders en Netbeheer Nederland, hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de MRQ.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Netbeheerders van elektriciteits- en gasnetwerken

Verwachte effecten van de regeling

De gewijzigde regeling zal naar verwachting leiden tot minder interpretatieverschillen tussen netbeheerders en toezichthouders en een verbeterd toezicht doordat eisen meer concreet zijn gemaakt en nu meer aansluiten bij initiatieven vanuit de sector.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over de conceptregeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op de gehele conceptregeling en de bijbehorende toelichting.