Nota Frequentiebeleid 2016

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) past het Nederlandse frequentiebeleid aan op ontwikkelingen in technologie, markt en maatschappij. Frequentiegebruik (draadloze communicatie) heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar element voor de Nederlandse samenleving en economie. Het huidige frequentiebeleid stamt uit 2005. EZ heeft dit beleid laten evalueren, en in dialoog met belanghebbenden is gewerkt aan een herijking van het beleid die in de Nota Frequentiebeleid 2016 is verwoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2016
Einddatum consultatie 11-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Media

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Nota Frequentiebeleid 2016 bevat de algemene doelstelling, uitgangspunten en prioriteiten voor het frequentiebeleid in de komende 5-10 jaar. De nota is richtinggevend voor (besluitvorming over) de bestemming, verdeling en het gebruik van frequentieruimte.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het frequentiebeleid ondersteunt alle vormen van frequentiegebruik, zowel door private- als publieke gebruikers. Daarmee heeft deze beleidsnota een brede doelgroep. Belanghebbenden zijn onder meer:
- aanbieders van telecommunicatienetwerken en -diensten
- televisie- en radio-omroepaanbieders
- apparatuur fabrikanten
- wetenschap
- bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van draadloze communicatie
- burgers

Verwachte effecten van de regeling

Het nieuwe frequentiebeleid is meer dan voorheen gericht op de groeiende maatschappelijke afhankelijkheid van draadloze communicatie. Een efficiënt werkende markt blijft het uitgangspunt. Daar waar nodig stelt de overheid aanvullende regels om maatschappelijke ontwikkelingen te ondersteunen en publieke belangen te borgen.

In algemene zin heeft de Nota Frequentiebeleid 2016 gevolgen voor het bestemmen, verdelen en gebruik van frequentieruimte. In het bijzonder worden effecten verwacht op:
- schaarse vergunningen – voorspelbaardere verdelingen, meer mogelijkheden voor medegebruik en verhandelbaarheid
- spectrum voor de uitvoering van publieke taken – meer mogelijkheden voor medegebruik
- bedrijfsspecifieke toepassingen – betere aansluiting van vraag en aanbod in de markt voor draadloze communicatieoplossingen, frequentieruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen
- vergunningvrij gebruik – voldoende frequentieruimte, verlaging van drempels voor innovatie
- telekwetsbaarheid – meer bewustzijn bij burgers en organisaties over de kwetsbaarheden van draadloze telecommunicatie en wat zij kunnen doen om hun weerbaarheid te vergroten
- uitvoering en toezicht door Agentschap Telecom – meer mogelijkheden voor gedeeld gebruik en medegebruik, verbreding rol naar bemiddelaar en arbiter

Doel van de consultatie

Het ministerie van EZ wil reacties inwinnen van diverse belanghebbenden en zo een beeld krijgen of de doelstellingen, uitgangspunten en acties, zoals die in de nota verwoord zijn, een passend kader bieden voor de komende jaren. Overigens betreft dit een informele consultatie (en geen openbare voorbereiding in de zin van de Algemene wet bestuursrecht).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op alle onderdelen. N.B. Op deze webpagina treft u twee algemene consultatievragen. Meer specifieke vragen treft u in het consultatiedocument zelf (zie hierboven).

Meer informatie

  • Evaluatie Nota Frequentiebeleid 2005

  • Verslagen ronde tafels Visie toekomst frequentiebeleid