Besluit (ontwerp) Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2016-1 (NFP-pakket 2016-1)

Besluit (ontwerp) van de Minister van Economische Zaken inzake het Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2016-1

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-12-2015
Einddatum consultatie 15-02-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Nationaal FrequentiePlan (NFP) is het bestemmingsplan voor het radiospectrum waarop de daadwerkelijke frequentieverdeling is gebaseerd. Het Nationaal Frequentieplan c.q. de nationale frequentietabel deelt het Nederlandse radiospectrum op in een uitgebreide tabel van frequentiebanden en specificeert per band welk gebruik is toegelaten. Deze activiteit noemen we het bestemmen van frequenties voor radiodiensten. Ook vermeldt de frequentietabel per band op welke wijze deze beschikbaar wordt gesteld.
Het ontwerpwijzigingsbesluit bevat enkele onderdelen waarop het ministerie voornemens is het NFP2014 te wijzigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen van het Nationaal Frequentieplan zijn partijen met spectrumgebruiksrechten (vergunningen) en voor wie het NFP gebruiksrechten vastlegt zoals: Aanbieders van mobiele communicatie, omroepaanbieders, satellietcommunicatieaanbieders, exploitanten van straalverbindingen, overheidspartijen die frequenties gebruiken voor publieke taken, spectrumgebruikers in de lucht- en scheepvaart, bedrijven met netwerken voor eigen bedrijfstoepassingen, radiozendamateurs, fabrikanten van apparatuur die gebruik maakt van het spectrum (met of zonder vergunning).

Verwachte effecten van de regeling

Dit wijzigingspakket bevat de volgende onderdelen. De middengolf-radioband (526,5 kHz -1606,5 kHz) wordt bestemd voor laagvermogen omroep, waarvoor op volgorde vergunningen worden verdeeld. In de L-band (1452 - 1492 MHz) wordt de mobiele bestemming ingeperkt naar supplemental downlink. De band 3300 – 3400 MHz wordt de dienst Radioplaatsbepaling ook toegankelijk gemaakt voor andere partijen dan Defensie.

Doel van de consultatie

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijzigingspakket 2016-1 wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van deze NFP-wijziging kan worden gereageerd.
Het ministerie heeft specifieke vragen bij onderdeel A (middengolfband) en bij onderdeel B (L Band). Deze staan hieronder als pdf's en u komt de vragen ook tegen via het reactiemenu. Belanghebbenden worden van harte uitgenodigd op deze vragen hun zienswijzen te geven.

Algemeen:
• Indien deze NFP-wijzigingen met toelichting uw instemming hebben, kan ook dat voor het ministerie informatief zijn om als reactie van u op het ontwerpbesluit te ontvangen.
•Indien uw reactie vertrouwelijke onderdelen bevat, kunt u er ook voor kiezen om uw reactie te splitsen in twee, waarbij uw ene reactie openbaar is, en de andere uw vertrouwelijke opmerkingen bevat.

Meer informatie