Implementatiewet Omnibus II-richtlijn

Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de implementatie van de Omnibus II-richtlijn. Het wijzigt de Wet op het financieel toezicht, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten. Beoogde inwerkingtredingsdatum is 31 maart 2015; de bepalingen moeten worden toegepast vanaf 1 januari 2016. De Omnibus II-richtlijn wordt waarschijnlijk 22 mei aanstaande gepubliceerd. Vooralsnog is een link naar het laatst bekende concept opgenomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-05-2014
Einddatum consultatie 13-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Omnibus II-richtlijn bevat op hoofdlijnen het volgende:
a. de rol van EIOPA in het verzekeringstoezicht en de rol van ESMA in het toezicht op (de informatieverstrekking over) effecten is nader vormgegeven;
b. de richtlijn solvabiliteit II is aangepast aan de besluitvormingsprocedure zoals deze voortvloeit uit het Verdrag van Lissabon;
c. in de richtlijn solvabiliteit II zijn enkele overgangsbepalingen opgenomen;
d. het toezichtsraamwerk in de richtlijn solvabilteit II is aangepast met als doel om extreme fluctuaties in de technische voorzieningen te voorkomen en procyclisch investeringsgedrag van verzekeraars tegen te gaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de te verwachten effecten de memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Informeren van belanghebbenden en belanghebbenden de mogelijkheid bieden om op het concept-wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie