Taak Kadaster beheer en ontsluiten van geo-informatie derden

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Eindhoven
Datum 25 mei 2023

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Het wettelijk verankeren van het beheer en de ontsluiting van geo-informatie van derden door het Kadaster is wat Gemeente Eindhoven betreft niet nodig en onwenselijk. Kadaster voert deze taken al uit waar dat nuttig en noodzakelijk is; daar is geen wettelijke verankering voor nodig.

Juist in het tijdsegment waarin we streven naar een federatief datastelsel waarbij data enkelvoudig wordt ingewonnen en wordt ontsloten bij de bron, is het hebben van één centraal dataknooppunt niet in alle gevallen de optimale oplossing.

PDOK in de huidige vorm is een zeer generiek onstluitingsmechanisme dat geen antwoord biedt op meer specifieke, procesgerichte ontsluitingsvraagstukken. Hiervoor blijft maatwerk nodig. Kadaster gaat dit niet leveren en hoeft dit ook niet te leveren in een federatief datastelsel.

Daarnaast is het niet bevorderlijk voor concurrentie en innovatie om deze taak wettelijk bij het Kadaster te verankeren. Ervaringen uit het nabije verleden tonen aan dat het Kadaster slecht grip heeft op de kosten van projecten rond basisregistraties en de innovaties die daarbij horen.

Artikel 98c, lid 3, 3 omvat het volgende: Bij ministeriële regeling worden eisen gesteld waaraan de geo-informatie, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen om door de Dienst beheerd en ontsloten te kunnen worden.
Dit zet mogelijk het pad open voor toenemende controlebevoegdheid door het Kadaster terwijl juist de toezichthouder, (in veel gevallen BZK of de bronhouder zelf), daarvoor in positie gebracht zou moeten worden en de Bronhouders zélf eindverantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van hun gegevens.

Verder kan hierdoor mogelijk belangenverstrengeling ontstaan, omdat Kadaster, behalve houder van de ontsluiting, in veel gevallen ook *gebruiker* van de bedoelde registraties is. Als daar op dit moment vraagstukken over zijn, worden die door de governancetafels ondervangen. Bij wettelijke verankering voorzien we daar verminderde invloed.

Kortom: Eindhoven ziet geen aanleiding om "Beheren en ontsluiten geo-informatie derden" als wettelijke taak bij het Kadaster te beleggen.