Ontwerpbesluit houden van dieren

Ontwerpbesluit houders van dieren. Dit ontwerpbesluit behoort tot de uitvoeringsregelgeving bij het wetsvoorstel dieren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2010
Einddatum consultatie 31-03-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit ontwerpbesluit bevat bepalingen voor professionele veehouders en voor particulieren die een huisdier hebben.

Het ontwerpbesluit bevat onder meer een lijst met handelingen die aangewezen zijn als mishandeling, criteria voor het opstellen van een lijst van dieren die gehouden mogen worden (de zogeheten positieflijst), algemene huisvesting- en verzorgingsnormen voor alle zoogdieren, reptielen, vogels en vissen, en een lijst van gevallen waarin dieren mogen worden gedood.

Beoogd is de inzichtelijkheid van de regels aanzienlijk te verbeteren, onder meer door niet langer werkende bepalingen te schrappen, en door een eenduidige structuur te hanteren. Voor het overige betreft het voornamelijk een inhoudelijke voortzetting van bestaande regelgeving.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Professionele veehouders en particulieren die een huisdier hebben.
Het betreft bijvoorbeeld het bedrijfsmatig houden van dieren, zoals kalveren of varkens, het houden van dieren in een dierentuin, het vervoeren van dieren of het doden van dieren ten behoeve van bedrijfsmatige productie van dierlijke producten.

Verwachte effecten van de regeling

Vanwege de grote diversiteit in onderwerpen waarop dit ontwerpbesluit betrekking heeft wordt voor de effecten naar de toelichting verwezen.

Doel van de consultatie

Verkrijgen van de visie van belanghebbenden op dit ontwerpbesluit en het verwerken van die inbreng in het besluit.

Na deze consultatie wordt het ontwerpbesluit, al dan niet aangepast aan de hand van ontvangen reacties, overgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vervolgens wordt advies gevraagd aan de Raad van State.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De consultatie heeft betrekking op het gehele ontwerpbesluit.