Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Reactie

Naam MBO Raad (mr M.G.M. Berkhout)
Plaats Woerden
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
Namens de MBO Raad breng ik graag de volgende punten onder de aandacht.

1. Allereerst ondersteunen wij van harte het doel van het experiment, namelijk het verbeteren van de toegankelijkheid van de pabo.

2. Het doel van het experiment is het verbeteren van de toegankelijkheid van de Pabo.
• Daarbij valt op dat het begrip toegankelijkheid niet is gedefinieerd; wat verstaan we daar precies onder?
• Toegelicht staat dat het bij toegankelijkheid gaat om het verhogen van de instroom (en doorstroom); maar ook om het vergroten van de diversiteit van de instroom, met name van mbo-ers en studenten met een niet-westerse achtergrond. Uit de evaluatie van de bijzondere nadere vooropleidingseisen (ResearchNed, 2019) is gebleken dat met name bij deze categorieën studenten de instroom is gedaald ná het invoeren van de eisen.
Deze variabelen (vooropleiding student, westerse danwel niet-westerse achtergrond) worden echter niet gemeten in het kader van de evaluatie van het experiment.
Geeft de gemeten informatie dan voldoende zicht op het verbeteren van de toegankelijkheid?
• NB: Overigens wordt het begrip “toets” ook niet gedefinieerd; ook niet in artikel 1 WHW. Dit kan van belang zijn aangezien het in de wet gaat om de bijzondere nadere vooropleidingseisen, en niet om de manier waarop deze worden aangetoond (toets).

3. In de afgelopen twee jaar is, vanwege de corona pandemie, reeds ervaring opgedaan met voorwaardelijke toelating, ook voor wat betreft de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Wellicht is het nuttig de ervaringen die hier zijn opgedaan in de toelichting te betrekken.

4. Aanmelden voor het experiment
• Voor aanmelding van de hogeschool is toestemming van de MZR benodigd. Dat komt ons bijzonder voor, kan worden toegelicht wat de reden hiervan is?
• Als ik het goed begrijp kan aanmelding voor het experiment slechts op één moment geschieden; namelijk voor 1 september 2022 (artikel 6). Aanmelding kan dan dus niet per studiejaar geschieden, maar alleen voor de gehele periode van drie jaar. Is dat wenselijk?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht