Regeling plankosten exploitatieplan

Consultatie in verband met de introductie van een regeling van de gemeentelijke plankosten voor de gemeente in het exploitatieplan. De conceptregeling kan al worden toegepast in de praktijk. Gemeenten, projectontwikkelaars, grondeigenaren en grondexploitatie-adviseurs worden uitgenodigd te reageren op de concept regeling. Het Excelmodel dat bij de regeling hoort en nodig is om het in de praktijk te kunnen toepassen staat niet op deze site, maar op de websites van VROM, VNG, VVG, NEPROM en NVB.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2010
Einddatum consultatie 16-07-2010
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel is het regelen (maximeren) van de gemeentelijke plankosten bij grondexploitatie in het exploitatieplan, als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Dankzij de regeling krijgen alle partijen duidelijkheid over deze kosten en kan de gemeente niet te veel in rekening brengen. De conceptregeling is ontwikkeld in opdracht van VROM in uitgebreid overleg met betrokken partijen en uitgebreid getest.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten (soms provincie en Rijk);
projectontwikkelaars en eigenaren van gronden die ontwikkeld worden.

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht wordt dat de regeling duidelijkheid biedt over de plankosten en daarmee toepassing van het exploitatieplan vereenvoudigt.
De regeling moet leiden tot lagere lasten voor de gemeente, betrokken eigenaren en de rechterlijke macht.
Ook kan de regeling er mogelijk toe leiden dat onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaars sneller lopen.
Niet duidelijk is of de regeling zal leiden tot hogere of lagere opbrengsten voor de gemeente.

Doel van de consultatie

Alle partijen de kans te geven om te wennen aan dit nieuwe instrument. burgers, projectontwikkelaars en andere bedrijven en gemeenten hebben de gelegenheid te reageren op de conceptregeling. De ruimte voor wijziging is beperkt omdat het model al uitgebreid is getest en sectororganisaties nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen. De consultatie is vooral bedoeld om onduidelijkheden en technische onjuistheden te signaleren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op de gehele conceptregeling en het Excel-model van de regeling. Het excelmodel dat bij de regeling hoort en nodig is om het in de praktijk te kunnen toepassen staat niet op deze site, maar kan opgehaald worden op www.vrom.nl en de websites van de VNG, VVG, NEPROM en NVB..