Besluit proceskosten in WOZ-zaken

Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een belanghebbende maakt in verband met de behandeling van een door hem ingediend bezwaar- of beroepschrift in een procedure over de WOZ-waarde.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-05-2013
Einddatum consultatie 01-06-2013
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit is een vastlegging van de regels omtrent de proceskostenvergoeding in WOZ-zaken zoals is bepaald in de jurisprudentie en voorts een matiging van de proceskostenvergoeding in WOZ-zaken in die gevallen dat het Besluit proceskosten bestuursrecht onredelijk gunstig uitwerkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen die bij WOZ-procedures betrokken kunnen zijn, zoals procespartijen, gemeenten, belastingadviseurs, taxateurs, de advocatuur en de rechtspraak.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect zijn is enerzijds dat duidelijkheid wordt geschapen omtrent de vergoeding van proceskosten en de hoogte daarvan, en anderzijds dat de proceskostenvergoeding altijd in verhouding staat tot de werkbelasting van de rechtsbijstandsverlener of taxateur.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving, in het bijzonder rechtsbijstandverleners en deskundigen te informeren over de introductie van een regeling voor proceskostenvergoeding in WOZ-zaken, en burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gelegenheid te geven om hun reactie op het ontwerpbesluit door te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit betrekken.