Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Professionalisering van de jeugdzorg

De consultatie ziet op een wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten. Het doel is dat jeugdzorgorganisaties gebruik maken van jeugdprofessionals (jeugdzorgwerkers op hbo-niveau of gedragswetenschappers, te weten orthopedagogen en psychologen), opgenomen in een door de Ministers van VWS en VenJ erkend kwaliteitsregister. Overigens is afzonderlijk een ontwerp van de Jeugdwet in consultatie gebracht waarin ook een onderdeel is opgenomen over de professionalisering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-08-2012
Einddatum consultatie 03-09-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsontwerp strekt ertoe de beroepsbeoefening in de jeugdzorg verder te professionaliseren. Er wordt voorzien in de grondslag voor een kwaliteitsregister waarin beroepsbeoefenaren (jeugdzorgwerkers op hbo-niveau en gedragswetenschappers, te weten orthopedagogen en psychologen) werkzaam in de jeugdzorg kunnen worden ingeschreven en er wordt een grondslag gecreëerd om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de inzet van beroepsbeoefenaren die in het kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen werkzaam in de jeugdzorg en jeugdzorgorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachting is dat het voorstel zal leiden tot verdere professionalisering van de jeugdzorg en daarmee tot verhoging van de vakbekwaamheid van de daar werkzame professionals. Daardoor wordt een forse impuls gegeven aan de kwaliteit van de jeugdzorg.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen (cliënten, beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg en jeugdzorgorganisaties) alsmede het publiek in den brede te informeren en hen de mogelijkheid te bieden actief mee te denken over het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op alle onderdelen van het ontwerp worden gereageerd.

Meer informatie

  • Brief van de Staatssecretaris van VWS van 2 april 2012 aan de Voorzitter van de TK

  • Brief van de Staatssecretarissen van VWS en van VenJ van 27 april 2012 aan de Voorzitter van de TK

  • Brief van de Staatssecretarissen van VWS en van VenJ van 8 november 2011 aan de Voorzitter van de TK

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht