Publicatieplicht stichtingen

Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn stichtingen al verplicht een interne administratie te voeren en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op papier te stellen. De nieuwe regeling verplicht stichtingen de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het handelsregister. Tevens is bepaald dat de stichtingen ontvangen giften moeten vermelden. Het bestuur moet de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2010
Einddatum consultatie 10-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het verbeteren van het inzicht in de financiële positie van stichtingen, teneinde misbruik van stichtingen tegen te gaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Stichtingen
Burgers
Bedrijven

Verwachte effecten van de regeling

Het bestuur van een stichting wordt verplicht de balans en de staat van baten en lasten binnen acht dagen na het opmaken ervan openbaar te maken via het handelsregister. Dit leidt tot transparantie van de financiële positie van stichtingen.
Buiten de publicatieplicht vallen stichtingen waarvan de jaarrekening al wordt gedeponeerd bij het handelsregister en pensioenfondsen.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de conceptregeling en belanghebbenden de gelegenheid te geven om te reageren op de conceptregeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele conceptregeling betrekken.