wetsvoorstel Quotumwet

De consultatie betreft het wetsvoorstel Quotumwet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2014
Einddatum consultatie 08-02-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De ambitie achter de Quotumwet ligt in het verlengde van de ambitie van de Participatiewet, het Regeerakkoord en het Sociaal Akkoord: de ambitie om iedereen in staat te stellen volwaardig mee te doen in en bij te dragen aan de samenleving. De cijfers laten het al jaren zien: de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking blijft steeds laag. De baanafspraken uit het Sociaal Akkoord en de quotumheffing als stok achter de deur beoogt de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te verhogen en werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid op dit vlak. Oplopend naar 2026 hebben werkgevers toegezegd 100.000 extra banen te creëren, de overheid voegt hier 25.000 banen aan toe. Dit zijn geen vrijblijvende afspraken, komen werkgevers in de private en publieke sector hun baanafspraken niet na, dan zal er een wettelijk quotum geactiveerd worden. Dit alles om de benodigde omslag naar een meer inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen.

De baanafspraken en de quotumregeling zorgen voor een meer evenwichtige verdeling van de lasten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In de Quotumwet zijn de afspraken tussen sociale partners, kabinet en de VNG verwerkt. In deze wet zijn de kaders van de quotumregeling vastgelegd. Belangrijke onderwerpen als de doelgroep die mee telt voor het quotum, de sanctie wanneer werkgevers er zich niet aan houden (5000 euro per niet vervulde werkplek) en bepalingen wanneer de quotumregeling kan worden geactiveerd. Details over het quotumpercentage en de uitvoering worden per AMvB geregeld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mensen met een arbeidsbeperking (hun arbeidsparticipatie zal stijgen) en werkgevers met 25 of meer medewerkers. Hierbij gaat het specifiek om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen. Deze mensen zitten nu voor een deel in de Wajong, Wsw en Wwb.

Verwachte effecten van de regeling


Een stijging van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking en een meer evenwichtige kostenverdeling van het arbeidsongeschiktheidstelsel.

Doel van de consultatie

Input uit de samenleving genereren en dit gebruiken om het wetsvoorstel te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.