Wetsvoorstel Registratie vrijstellingen van de Leerplichtwet

U wordt gevraagd te reageren op het wetsvoorstel waarmee de vrijstellingen van de Leerplichtwet of vervangende leerplicht voortaan door de leerplichtambtenaren op uniforme wijze wordt geregistreerd via een vrijstellingenmodule in het Digitaal Verzuimloket.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-04-2012
Einddatum consultatie 01-05-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de voorgestelde wet wordt de registratie van vrijstellingen van de leerplichtwet landelijk geharmoniseerd en geüniformeerd.
Het wetsvoorstel stelt nadere regels aan de door de leerplichtambtenaar te registreren gegevens. Om de privacy van de kinderen en jongeren te waarborgen, bepaalt de wet ook welke gegevens in dit proces opgeslagen, verwerkt en aan elkaar gekoppeld mogen worden. De vrijstellingen worden voortaan door de leerplichtambtenaar geregistreerd met behulp van een speciale module in het Digitaal Verzuimloket.
Daarmee komt de juiste populatie van voortijdig schoolverlaters en verzuimers in beeld. Het werk van de leerplichtambtenaar wordt op de juiste jongeren ingezet. De jaarlijkse vsv-telling wordt verbeterd.
Tevens ontstaat er een eenduidig landelijk beeld van de vrijstellingen en de toepassing van de leerplichtwet op dit punt (beleidsinformatie).
Tot slot zal het wetsvoorstel het werk van de leerplichtambtenaar op het gebied van vrijstellingen stroomlijnen en vereenvoudigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorgestelde regelgeving uit deze wet raakt de volgende instanties of personen:
- Gemeenten (Leerplichtambtenaren);
- Wettelijke vertegenwoordigers van Leer- en kwalificatieplichtigen met een vrijstelling of vervangende leerplicht;
- Leer- en kwalificatieplichtigen met een vrijstelling of vervangende leerplicht;
- OCW/DUO;
- Scholen.

Verwachte effecten van de regeling

Gemeenten (leerplichtambtenaren) ondervinden voordelen doordat het registreren voortaan eenvoudig, uniform en simpel gaat. Het werk van de leerplichtambtenaar wordt op de juiste jongeren ingezet (de échte vsv’ers en verzuimers). De leerplichtenquête kan vervallen. De gemeente krijgt precies in beeld welke vrijstellingen er binnen de eigen grenzen zijn.

Scholen ondervinden voordelen van de verbeterde vsv-telling, doordat hun prestatiesubsidie op betere cijfers wordt gebaseerd. Ook ontvangen ze gestructureerd bericht over eventuele vrijgestelde leerlingen en kunnen ze geen onnodige verzuimmeldingen meer voor deze jongeren doen. Scholen kunnen hun leerling-administratie nog beter bijhouden.

Leer- en kwalificatieplichtigen of hun wettelijke vertegenwoordigers ondervinden geen voor- of nadeel. Voortaan zijn er wel per gemeente uniforme eisen voor wat wettelijk verplicht aan informatie aangeleverd moet worden.

OCW/DUO ondervindt voordeel bij de jaarlijkse vsv-telling en bij de jaarlijkse Leerplichttelling.
Bovendien ontstaat er een eenduidig landelijk beeld van de vrijstellingen en de toepassing van de leerplichtwet op dit punt. Dit geeft OCW de juiste beleidsinformatie.

Doel van de consultatie

Deze consultatie is bedoeld om de mening van betrokkenen te horen over de voorgestelde wet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Zowel de bepalingen in de wettekst als de memorie van toelichting staan open voor reacties.