Ontwerpwijziging verkleinen afstanden tot LPG-stations

Met de wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), worden de afstanden die moeten worden aangehouden tussen
LPG-tankstations en woningen en dergelijke verkleind.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2015
Einddatum consultatie 01-02-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijziging hangt samen met de “Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de externe veiligheid” die gelijk met de regeling in werking treedt en die als achtergrondinformatie is bijgevoegd. Daarnaast worden in de vorm van een zogenaamde Safety Deal afspraken (zie toelichting ontwerpregeling) gemaakt over het gebruik maken van hittewerend beklede LPG-tankwagens, waardoor het aanleveren van LPG bij een LPG-tankstation veiliger gebeurt.

Met het totaalpakket van regeling, circulaire en Safety Deal worden ruimtelijke ordeningsknelpunten opgelost, terwijl de veiligheid niet in het gedrang komt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

LPG-tankstationhouders, omwonenden van LPG-tankstations en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

Door enerzijds het verkleinen van de afstanden in de regeling en anderzijds de toepassing van hittewerende bekleding en het hanteren van effectafstanden blijft de veiligheidssituatie rond de LPG-tankstations verantwoord. Daarnaast wordt een aantal potentiële saneringssituaties voorkomen en worden ruimtelijke ordeningsknelpunten opgelost.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren en hen de gelegenheid te bieden hun reactie te geven op de ontwerpregeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de gehele ontwerpregeling en toelichting is een reactie mogelijk.

Meer informatie