Wijziging Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (RION)

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) regelt de informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders over de ligging van kabels en leidingen. In de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (RION) zijn verdere uitvoeringsbepalingen opgenomen. Deze regeling zal worden gewijzigd en wordt hierbij geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-09-2010
Einddatum consultatie 30-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In deze concept-wijziging van de RION zijn bepalingen opgenomen over twee onderwerpen:
1) Agrarische grondroerders: zij kunnen gebruik maken van een alternatieve wijze om informatie over de ligging van kabels en leidingen voor hun eigen percelen te verwerven. Dit gebeurt via de Dienst Regelingen (LNV) die via een zogeheten collectieve melding de informatie namens de agrariërs bij het Kadaster opvraagt. Om deze collectieve melding mogelijk te maken moet deels worden afgeweken van de reguliere wijze van informatie-uitwisseling.
2) De kolkaansluitingen: deze zorgen voor de afvoer van het hemelwater via de riolering. De netbeheerders die de kolkaansluitingen beheren worden vrijgesteld van de verplichting om de gegevens over de kolkaansluitingen via het Kadaster uit te wisselen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Agrariërs
Netbeheerders

Verwachte effecten van de regeling

Door de vereenvoudigde wijze waarop agrariërs de kabel- en leidinginformatie kunnen verkrijgen, worden de administratieve lasten voor agrariërs gereduceerd.
Netbeheerders die kolkaansluitingen beheren hoeven geen informatie over kolkaansluitingen via het kadaster uit te wisselen.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden inhoudelijk te reageren op de ontwerp-regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen