Tabaks- en rookwarenregeling

In 2014 heeft de Europese Unie ingestemd met de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn. De richtlijn beoogt het beter functioneren van de interne markt voor tabaks- en aanverwante producten, met als uitgangspunt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid. Nederland is verplicht om de voorschriften uit de richtlijn uiterlijk 20 mei 2016 in te voeren. Met de consultatieprocedure wordt het concept voorgelegd van de Tabaks- en rookwarenregeling, die onderdelen van deze richtlijn implementeert.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-03-2016
Einddatum consultatie 20-03-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het concept van de Tabaks- en rookwarenregeling (conceptregeling) is verdere implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn, met als uitgangspunt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid met name voor jongeren.

Jaarlijks sterven in de Europese Unie bijna 700.000 mensen aan de gevolgen van roken. Daarnaast hebben miljoenen mensen in de Europese Unie aan roken gerelateerde aandoeningen, zoals kanker, hart- en vaatziekten en problemen met de luchtwegen. In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 20.000 mensen door roken en enkele duizenden door meeroken. Het kabinet vindt het daarom belangrijk om het gebruik van tabaksproducten en aanverwante producten te ontmoedigen. Daarbij richt het kabinet zich met name op het gebruik door jongeren, omdat de meeste rokers beginnen met roken voordat zij 18 jaar oud zijn.

Op 2 februari jl. is het wetsvoorstel tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn door de Tweede Kamer aangenomen. Met dat wetsvoorstel worden voornamelijk delegatiebepalingen gecreëerd waarmee de Tabaksproductenrichtlijn in lagere regelgeving verder kan worden geïmplementeerd. In het conceptbesluit dat eerder ter consultatie is voorgelegd, zijn de belangrijkste beleidskeuzes die voortvloeien uit de richtlijn uitgewerkt. In de conceptregeling die nu ter consultatie voorligt, worden de verbindende voorschriften en eerder genomen beleidskeuzes nader uitgewerkt.

Sommige begrippen die in deze conceptregeling worden gebruikt, zijn in het wetsvoorstel of conceptbesluit gedefinieerd. Er is niet gekozen voor het wijzigen van de bestaande tabaksregelingen, maar voor het vaststellen van een nieuwe regeling waarin bestaande regelingen worden samengevoegd en waarin de bepalingen uit de Tabaksproductenrichtlijn worden geïmplementeerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met de conceptregeling worden voorschriften voorgesteld die gevolgen hebben voor het bedrijfs- en productieproces van tabaksproducten en elektronische sigaretten. Deze regeling heeft dus gevolgen voor de producenten, importeurs, distributeurs en detaillisten van tabaks- en aanverwante producten.

Daarnaast worden burgers meer dan voorheen geïnformeerd over de ingrediënten en de gezondheidsgevolgen van het gebruik van deze producten voor rokers en meerokers.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling zal tot gevolg hebben dat producenten, importeurs, distributeurs en detaillisten hun productie- en bedrijfsproces moeten aanpassen om aan de verplichtingen die uit de Tabaksproductenrichtlijn voortvloeien te voldoen. De te verwachten effecten voor de sector zijn opgenomen in de nota van toelichting bij het (eerder geconsulteerde) conceptbesluit. In de regeling worden de geldbedragen opgenomen die producenten, importeurs, distributeurs en detaillisten dienen te betalen voor de onkosten die de overheid maakt voor de verwerking en beoordeling van aangeleverde gegevens. De hoogte van deze zogenaamde retributiebedragen is nog niet bekend, daarom zijn zij niet opgenomen in de conceptregeling.

Daarnaast draagt de conceptregeling bij aan tabaksontmoediging en kennisvergroting over gezondheidsgevolgen van tabaks- en aanverwante producten.

Doel van de consultatie

De reden voor consultatie van de conceptregeling is het krijgen van input van het veld over de technische uitwerking van de regeling. Met de regeling worden geen (nieuwe) beleidskeuzes gemaakt. Een inhoudelijke beoordeling wordt voor deze consultatie daarom niet nodig geacht.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In de Tabaksproductenrichtlijn staan bindende voorschriften waarvan Nederland niet mag afwijken en voorschriften waarbij Nederland keuzevrijheid heeft. Bij de consultatie van het conceptbesluit ter implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn is gevraagd te reageren op de onderwerpen waarbij keuzevrijheid bestaat. De voorliggende conceptregeling bevat de uitwerking van de bindende voorschriften en eerder gemaakte beleidskeuzes.

Wij verzoeken u alleen te reageren op de technische uitwerking van de conceptregeling.

Aangezien geen beleidsinhoudelijke reactie op de regeling wordt gevraagd, is gekozen voor een reactie termijn van twee weken.

Na afloop van de reactie termijn wordt inzichtelijk gemaakt welke belanghebbenden op de conceptregeling hebben gereageerd en wat met deze input is gedaan.

Meer informatie