Scenario windenergie op zee

Om in 2023 3.450 MW extra windenergie op zee te realiseren is er een planmatige aanpak met een regiefunctie voor het rijk. Het scenario windenergie op zee geeft de grote lijnen voor de ruimtelijke- en tijdsplanning en beschrijft de functionele eisen en het technische concept van het transmissiesysteem op zee waarop de windparken worden aangesloten. De beheerder van het transmissiesysteem op zee is verplicht aan de hand van dit scenario een investeringsplan op te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-10-2015
Einddatum consultatie 10-11-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken Energie Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Om in 2023 3.450 MW extra windenergie op zee te realiseren, zoals afgesproken in het Energieakkoord, is er een planmatige aanpak met een regiefunctie voor het rijk. De sturing vanuit de Rijksoverheid komt mede tot stand door een scenario voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Artikel 5.6 van het voorstel voor een Elektriciteits- en gaswet bepaalt dat de minister van Economische Zaken dit scenario vaststelt.

Het scenario geeft een raamwerk voor de ontwikkeling van windenergie op zee in Nederland. Het schetst de ruimtelijke en tijdsplanning. Ook beschrijft het scenario de functionele eisen en het technische concept van het transmissiesysteem op zee, waarop de windparken worden aangesloten. Het uitgangspunt en beoogde doel zijn daarbij het minimaliseren van de kosten van de windparken en het transmissiesysteem op zee samen. Het vastleggen van de functionele eisen en het technische concept van het transmissiesysteem op zee maakt standaardisatie ervan mogelijk, wat kostenvoordelen oplevert. Ook geeft het windparkontwikkelaars houvast voor het ontwerpen van de windparken.

Het scenario bakent ook de taak voor de transmissiesysteembeheerder op zee, TenneT, af. Op grond van artikel 5.5 van het voorstel voor een Elektriciteits- en gaswet is deze verplicht aan de hand van dit scenario tweejaarlijks een offshore investeringsplan op te stellen. Nut en noodzaak van de investeringen van TenneT volgen uit dit scenario. Het scenario schetst ook de benodigde technische levensduur van het transmissiesysteem op zee.

Het scenario bevat ook de opleveringsdatum voor de onderdelen van het transmissiesysteem op zee. Het is van belang de aansluiting van de windparken tijdig gereed te hebben. Overschrijding van de in dit scenario aangegeven opleveringsdata kan aanleiding zijn voor een schadevergoeding door TenneT aan de vergunninghouder van het windpark, volgens de schadevergoedingsregeling in artikel 5.27 van het voorstel voor een Elektriciteits- en gaswet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het scenario windenergie op zee is van belang voor alle partijen die in Nederland betrokken zijn of raken bij de ontwikkeling en realisatie van windenergie op zee. Daaronder vallen ontwikkelaars van windparken, financiers, de offshore sector, leveranciers van windturbines, kabels en elektrische apparatuur en TenneT.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de ontwikkelaars van windparken en TenneT geeft dit scenario duidelijkheid en zekerheid over de technische vormgeving van het transmissiesysteem op zee. Hierop kunnen de ontwikkelaars het ontwerp van hun windparken afstemmen en een passend bod doen op de tenders voor de kavels in de windenergiegebieden. Ook biedt het scenario duidelijkheid over de opleveringsdatum van de verschillende onderdelen van het transmissiesysteem op zee. TenneT en de ontwikkelaars kunnen hun planning hierop afstemmen. Bij overschrijding van de opleveringsdatum kan er sprake zijn van een schadevergoeding.

Voor de offshore sector, leveranciers van windturbines, kabels en elektrische apparatuur biedt dit scenario duidelijkheid over de technische randvoorwaarden van het Nederlandse beleid voor windenergie op zee, wat hen helpt om de marktkansen te benutten.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven. De eventuele reacties zullen worden betrokken bij het afronden van het concept-scenario. Bij de openstelling van de tender voor kavels I en II van windenergiegebied Borssele op 1 december 2015 zal de definitieve conceptversie van het scenario worden gepubliceerd op de website van RVO. Het definitieve scenario zal zo snel mogelijk na inwerkingtreden van de Elektriciteits- en gaswet door de minister van Economische Zaken worden vastgesteld en gepubliceerd.

Deze consultatie sluit aan bij het consultatietraject van TenneT met de ontwikkelaars van windparken over de technische vormgeving van het transmissiesysteem op zee (zie http://www.tennet.eu/nl/grid-projects/projects-in-the-netherlands/grid-at-sea/consultation-process.html). De resultaten daarvan zijn in dit scenario verwerkt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het rapport en de daarbij behorende bijlagen kan worden gereageerd, met uitzondering van hoofdstuk 2 en paragraaf 4.1, welke gaan over de volgorde en het tempo van de uitrol van windenergie op zee. Deze zijn al vastgelegd in de routekaart windenergie op zee (Kamerstuk 33561, nr. 11).

Meer informatie