Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Schrappen tweejaarseis bij periodieke registratie artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren en wijzigen overgangsrecht voor orthopedagogen-generalist in opleiding

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) (drs. M.L. Buitenhuis)
Plaats Utrecht
Datum 13 juni 2022

Vraag1

Over de voorgestelde wijzigingen van het Besluit periodieke registratie Wet BIG en het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist wordt uw mening gevraagd.
Tot nu toe geldt dat professionals met een artikel 3 beroep die een werkonderbreking hebben van meer dan twee aaneengesloten jaren de gewerkte uren voorafgaand aan die werkonderbreking niet mogen meetellen om te voldoen aan de eisen die per periode van 5 jaar gelden voor herregistratie in het BIG-register.
De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft zich samen met de KNMG, het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte (HABZ), en de andere artikel-3-beroepsorganisaties jarenlang ingezet om deze tweejaarsregel te laten vervallen. De reden hiervoor is het volgende: een ongewogen toepassing van deze regel kan – afhankelijk van het moment in de herregistratieperiode waarop de werkonderbreking zich voordoet – leiden tot de ongerijmde situatie waarin bij gelijke omstandigheden de ene zorgverlener wél zijn/haar BIG-registratie kan behouden (indien de werkonderbreking deels in oude en deels in nieuwe periode valt), en dat de andere zorgverlener (indien de werkonderbreking, die veelal het gevolg is van een langdurige ziekte, net in het midden van die periode valt) niet kan voldoen aan de vereisten voor werkervaring in het kader van de BIG-herregistratie.
Met de voorgenomen wetswijziging wordt deze ongerijmdheid weggenomen. Aangezien voor de meeste zorgverleners in het BIG-register een uiterste herregistratiedatum (UHD) van 31-12-2022 geldt is het van groot belang dat de wijziging zo spoedig mogelijk van kracht wordt.

Met het oog op het behoud van kennis en kunde zijn wij groot voorstander van wettelijk verplichte deskundigheidsbevordering als eis voor herregistratie van artikel 3 zorgverleners, náást de werkervaringseis.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht