Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken

Consultatie gesloten Openbare orde en veiligheid Recht

In het kort

Deze ontwerp-AMvB strekt ertoe te voorkomen dat gegevens van slachtoffers zonder noodzaak ter kennis komen van de verdachte en anderen. Het doel daarvan is het versterken van de rechtspositie van slachtoffers en een betere bescherming van hun privacy. Tegelijkertijd moet een goede procesvoering gewaarborgd blijven, door gegevens van slachtoffers wél te vermelden indien deze redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor door de rechter te nemen beslissingen. Door alleen die gegevens van het slachtoffer te vermelden die de rechter nodig heeft voor het nemen van een beslissing in de strafzaak, kan spanning tussen de privacy van het slachtoffer enerzijds en een behoorlijke en eerlijke berechting van de verdachte anderzijds worden vermeden.  

Uitgangspunt is dat de betreffende gegevens bij de bron worden weggelaten, dus door degene die het processtuk opstelt. Dat betekent dat achteraf niet structureel en actief door de officier van justitie gecontroleerd wordt of een document niet-relevante slachtoffergegevens bevat die alsnog verwijderd moeten worden voordat het bij de processtukken wordt gevoegd. Aldus wordt op een praktische en efficiënte wijze recht gedaan aan de bedoeling die de wetgever had met het nieuwe derde lid van artikel 149a van het Wetboek van Strafvordering, nu de privacybescherming van slachtoffers daarmee substantieel wordt verbeterd. Tegelijkertijd kan op deze wijze worden voorzien in een uitvoerbare en (financieel) haalbare regeling.

Reacties op deze consultatie12 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties