Slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg

Reactie

Naam H.A.M. Suykerbuyk
Plaats De Bilt
Datum 13 maart 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op dit voorstel?
De voorgestelde maatregel maakt intelligent gebruik van de marginale beleidsruimte rondom het eigen risico. Politiek belangrijk is de in de nota van toelichting uitgesproken verwachting dat de geringere opbrengst van het verplicht eigen risico (€ 118 mio) gepaard gaat met een grotere daling van de zorguitgaven (€ 317 mio). Die daling is het gevolg van gedragseffecten, gekwantificeerd door middel van een microsimulatiemodel. Maar linksom of rechtsom, de berekende daling is een raming. Of die in de praktijk zo uitpakt, is niet zeker. Want modellen geven inzicht in mogelijke toekomstscenario’s, volledig afhankelijk van de assumpties die erin worden gestopt. Modellen zijn ook goed geschikt voor gevoeligheidsanalyses. Maar een scenario is géén voorspelling, hoewel die pretentie er vaak wel is. Ook hier.

Vooruitlopend op de invoering van de maatregel in 2025 wordt er vanuit de overheid een voorlichtingscampagne gevoerd. Met het verruimde eigen risico-regime wordt de verzekerde patiënt feitelijk een - zij het zeer beperkt - sturingsinstrument geboden. Het is dus belangrijk dat iedere verzekerde in voorkomend geval de grenzen ervan onderkent, om al te hoge verwachtingen te temperen.

Hoe denkt men straks in begrijpelijk termen uit te leggen wat de nieuw regeling kan betekenen voor het eigen risico? De Nederlandse Zorgautoriteit heeft complexiteit van dbc/ozp en facturatie in relatie tot het eigen risico in een schema vervat (zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_695176_22/1/). Het zal veel hoofdbrekens kosten om dit ingewikkelde verhaal over te brengen in een voorlichtingscampagne, zo men daar al in slaagt. Of wordt ook deze maatregel straks begraven op het steeds voller wordende kerkhof van de goede beleidsvoornemens?