kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht

In deze consultatie wordt uw mening gevraagd over de Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht. De notitie beschrijft het nieuwe stelsel van omgevingsrecht. De wetten en regels voor de inrichting van onze leefomgeving noemen we het omgevingsrecht. Nu zijn er nog 60 wetten, 100 algemene maatregelen van bestuur en honderden regelingen op het gebied van water, milieu, ruimte, infrastructuur, natuur, bouw, cultuurhistorie, enz. Uw reactie is input voor de uitwerking van een wetsvoorstel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-03-2012
Einddatum consultatie 11-04-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid Waterschappen Bouwen en verbouwen Afval Bodem Energie Geluid Lucht Natuur- en landschapsbeheer Organisatie en beleid Water Netwerken Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening Waterkeringen en waterbeheer Luchtvaart Organisatie en beleid Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het kabinet wil het omgevingsrecht bundelen, ingewikkelde regels vereenvoudigen, de onderlinge samenhang verbeteren en procedures stroomlijnen.
Het doel is één samenhangende Omgevingswet te ontwikkelen, die aansluit bij de praktijk, ontwikkelingen mogelijk maakt èn de kwaliteit van de leefomgeving verzekert. Met de Omgevingswet zijn opgaven voor de inrichting van ons land beter aan te pakken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en overheden hebben met omgevingsrecht te maken bij initiatieven voor gebruik, ontwikkeling of beheer van de fysieke leefomgeving. Vergunningverleners en toezichthouders van overheden beoordelen en controleren deze initiatieven.

Verwachte effecten van de regeling

Eenvoudiger en beter omgevingsrecht, wat aansluit bij de praktijk en een goede wettelijke basis biedt om problemen aan te pakken.

Een samenhangende Omgevingswet met minder regels, minder onderzoekslast, minder planverplichtingen en plankosten.

Een wet die aansluit bij Europese regels, die bestuurders meer afwegingsruimte geeft en duidelijkheid geeft aan initiatiefnemers.

Initiatiefnemers kunnen terecht bij één aanspreekpunt (één loket, één vergunning en één toestemming) en weten eerder waar ze aan toe zijn.

Er komt meer ruimte voor maatwerk, voor particuliere initiatieven en voor duurzame en innovatieve projecten.

Door belanghebbenden vroeg in het besluitvormingsproces te betrekken (met de Elverding werkwijze), verbetert de besluitvorming.

Doel van de consultatie

Uw mening horen over de voorgestelde wijziging van het stelsel van het omgevingsrecht en de bijbehorende instrumenten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Uw reactie op de kabinetsnotitie en de bijlagen is input voor de uitwerking van het wetsvoorstel van de Omgevingswet. In de tweede helft van het jaar zal het consultatierapport uitkomen met de gebundelde reacties en hoe deze worden verwerkt in de Omgevingswet. Bij internetconsultatie krijgt u geen individuele reactie.

Volgens planning wordt het wetsvoorstel eind van dit jaar naar de Raad van State gestuurd en begin 2013 naar de Tweede Kamer. De wet treedt naar verwachting in 2014 in werking met een uitgebreid implementatietraject.

Meer informatie