Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Reactie

Naam Pallas Athene College (MEd M.P. Dees)
Plaats Ede
Datum 26 mei 2023

Vraag1

Welke suggesties heeft u om het wetsvoorstel te verbeteren?
Het zou goed zijn om er rekening mee te houden dat veel besturen in het onderwijs kleinere besturen zijn die veel last hebben van percentages die worden afgesproken. Kleiner betekent vaak dat je minder flexibel bent, zo heb je bijvoorbeeld niet meerdere scholen om personeel over te verdelen.

Vraag2

Denkt u dat er in uw schoolorganisatie voldaan kan worden aan deze wettelijke eisen? Waarom wel of niet?
Dat moet wel lukken, momenteel proberen we mensen aan ons te binden door meer vaste contracten aan te bieden. Echter is het bij fluctuaties in het leerlingenaantal weer een groot risico om in de overformatie te belanden. En aangezien we 85% van onze inkomsten aan personeel uitgeven is dit een lastig sturingsinstrument. veel andere posten om te compenseren zijn er niet.

Vraag3

Heeft u andere kansrijke voorstellen/suggesties/ideeën, aanvullend op deze wet- en regelgeving die er toe leiden dat alle besturen goed strategisch personeelsbeleid voeren?
Er zou ook onderscheid gemaakt kunnen worden in ondersteunend en onderwijsgevend personeel. Momenteel leiden de tekorten in onderwijspersoneel ertoe dat je die mensen aan je gaat binden voor langere tijd. Daardoor verschuift de verdeling meer naar onderwijsgevend personeel waardoor de oop (administratie en conciërges bijvoorbeeld) meer onder druk komen te staan. Daar heb je dan gewoon geen ruimte meer voor. Dat vind ik een kwalijke ontwikkeling.

Vraag4

In hoeverre vindt u het voldoende duidelijk wat dit wetsvoorstel betekent op het niveau van de rechtspersoon die de school in stand houdt (bevoegd gezag) en de school?
Het is mij volkomen onduidelijk waarom dit voorstel kritiekloos is aangenomen. De norm van 80% komt wat mij betreft uit de lucht vallen. Dit voorstel geeft voor het bevoegd gezag alleen maar bestuurlijke ruis. Er veranderd niets ten goede van de docenten of leerlingen.