Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Assen
Datum 18 juni 2023

Vraag1

Welke suggesties heeft u om het wetsvoorstel te verbeteren?
CKC Drenthe erkent het belang van goed strategisch personeelsbeleid en is daar als werkgever ook actief en op verschillende gebieden mee bezig. Zorgdragen voor een goede onboarding, begeleiding van starters, aandacht voor professionalisering en ontwikkeling, focus op het behoud van medewerkers en duurzame inzetbaarheid zijn thema’s waar veel aandacht voor is. CKC Drenthe vindt dit wetsvoorstel niet dé oplossing voor de personeelstekorten, de uitstroom en de ontevredenheid over loopbaanmogelijkheden. De problematiek die beschreven wordt is voor veel meer sectoren een probleem. Er wordt gewerkt aan arbeidsmarktaanpassingen die voor alle sectoren gaan gelden, waaronder onderwijs. Het lijkt ons daarom beter om deze aanpassingen af te wachten en niet alleen voor de onderwijssector een andere wet in te gaan voeren. Daarnaast biedt het wetsvoorstel op veel punten geen meerwaarde, omdat aan veel van de voorstellen in het primair onderwijs reeds wordt voldaan. Hierdoor ontstaat er slechts (nog meer) regeldruk en het risico op (nog meer) afvinklijstjes. We verwijzen u ook graag naar het ‘Monitoronderzoek strategisch personeelsbeleid’ dat recent gepubliceerd is. Hieruit blijkt dat het primair onderwijs het goed doet.

Vraag2

Denkt u dat er in uw schoolorganisatie voldaan kan worden aan deze wettelijke eisen? Waarom wel of niet?
CKC Drenthe sluit hierbij aan bij de onderwijsrechtelijke/bestuursrechtelijke argumenten van de PO-Raad die pleiten tegen de wettelijke verankering van een strategisch personeelsbeleid en de aanvullende arbeidsrechtelijke voorwaarden voor het funderend onderwijs (ongerechtvaardigde inbreuk op artikel 23 van de Grondwet, voorstellen zijn in strijd met internationale verdragen, het stellen van nadere regels via een AMvB leidt tot te veel (rechts)onzekerheid voor de sector, het wetsvoorstel grijpt in op het stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming). Verder is bij CKC Drenthe veel van wat er aan arbeidsvoorwaardelijke aspecten wordt genoemd al het streven. We willen heel graag dat mensen fulltime gaan werken en snel een vast contract krijgen. Daar zijn we actief mee bezig. Er wordt echter in het wetsvoorstel totaal voorbij gegaan aan het feit dat er veel mensen zijn in het primair onderwijs die juist parttime willen werken. Er is door het arbeidsmarktplatform PO een onderzoek gedaan naar de motieven waarom medewerkers parttime werken. De motieven die het laagst scoren zijn ‘ik kan geen voltijdbaan in het onderwijs vinden’ en ‘mijn werkgever biedt alleen deeltijdwerk aan’. De reden dat er bij CKC Drenthe soms kleine parttimecontracten zijn wordt niet veroorzaakt door de werkgever. Het is dan de wens van de medewerker om parttime te werken. Verder is het niet nodig om een beperking op externe inhuur op te leggen. Bij CKC Drenthe hebben we de ambitie om mensen aan ons te binden en te blijven boeien. Daarom is het streven dat we mensen aantrekken met een dienstverband bij CKC Drenthe en alleen als dat niet mogelijk is, wordt er wat anders afgesproken. In het primair onderwijs werd in 2021 3,8% van de bekostiging ingezet voor externe inhuur. Dit percentage ligt ruim onder het voorgestelde percentage van 5%. Ook hier ontbreekt weer de noodzaak van het vastleggen van een percentage in een wetsvoorstel. De uitvoerbaarheid van de wet vormt een groot risico. Zie hiervoor ook de punten die vanuit de PO-Raad zijn aangedragen in de reactie van 13 juni jl.

Vraag3

Heeft u andere kansrijke voorstellen/suggesties/ideeën, aanvullend op deze wet- en regelgeving die er toe leiden dat alle besturen goed strategisch personeelsbeleid voeren?
Zorg voor het goede gesprek. Je kunt zaken nog zo mooi op papier zetten, het gaat om hoe e.e.a. in de praktijk wordt uitgevoerd. Het zou mooi zijn als er vanuit het ministerie van OCW goed voorbeeldgedrag komt, waardoor besturen die strategisch personeelsbeleid op dit moment nog niet optimaal inzetten nieuwe inzichten krijgen, waardoor ze er wel mee aan de slag gaan. Accepteer verschillen en geef besturen de ruimte om hier zelf mee bezig te zijn (en te anticiperen op datgeen wat binnen het bestuur nodig is) en ga in gesprek met besturen die nog een slag zouden kunnen maken m.b.t. strategisch personeelsbeleid. Het heeft geen zin om de hele sector regels op te leggen, terwijl het op veel plekken al heel goed gaat. Laat datgeen wat in de CAO PO geregeld zou moeten worden aan de partijen (PO-Raad en bonden) zelf over.

Vraag4

In hoeverre vindt u het voldoende duidelijk wat dit wetsvoorstel betekent op het niveau van de rechtspersoon die de school in stand houdt (bevoegd gezag) en de school?
Het is voor CKC Drenthe voldoende duidelijk wat het voorstel betekent voor onze organisatie. Daarom hebben wij ook grote zorgen over dit wetsvoorstel en vinden wij het nodig om via de internetconsultatie te reageren. We willen hierbij ook aangeven dat we ons aansluiten bij de reactie op het wetsvoorstel van de PO-Raad (d.d. 13 juni 2023).