Consultatiedocument STROOM

Dit consultatiedocument schetst de voorgenomen hoofdlijnen van het beleid dat in wetgeving zal neerslaan en is het resultaat van uitgebreide consultatie, evaluatie en onderzoek. Dit proces is erop gericht om veel actoren te betrekken bij de beleidsvorming. Het gaat om een traject dat inzet op gedeelde nieuwe inzichten, een breed draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-01-2014
Einddatum consultatie 14-02-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht Overige economische sectoren Energie Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

- De wetgevingsagenda STROOM geeft uitvoering aan het Energierapport 2011, het Regeerakkoord Rutte II en verwerkt de uitkomsten van het Energieakkoord (SER), voor zover die aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen in energiewetgeving.
- Een belangrijk onderdeel van deze wetgevingsagenda is een algehele herziening van de bestaande wetgeving die moet leiden tot één integrale Elektriciteits- en Gaswet. Door middel van dit consultatiedocument wordt de hoofdlijn van die nieuwe wet geconsulteerd.
- STROOM staat voor stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren. Hiermee wordt beoogd een duidelijker en eenduidiger kader te bieden en mede daardoor de energietransitie en marktontwikkelingen beter te faciliteren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Energiegebruikers
- Energieproducenten
- Energieleveranciers
- Netbeheerders

Verwachte effecten van de regeling

Een belangrijk doel is van het stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren is het verminderen van de regeldruk. De doelgroepen zullen hiervan profiteren.
Een tweede verwacht effect is dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijker zullen afgebakend. Dit heeft met name invloed in de rolverdeling tussen marktpartijen en netbeheerders. Enerzijds biedt dit voor marktpartijen meer ruimte om hun rol in de energietransititie te pakken. Anderzijds betekent dit wel een grotere verantwoordelijkheid voor marktpartijen.

Doel van de consultatie

De consultatie is bedoeld om iedereen de gelegenheid te bieden te reageren op de resultaten van onderzoek en vele discussies en gesprekken. De eventuele reacties zullen worden betrokken bij de uitwerking van de nieuwe elektriciteits- en gaswet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In het consultatiedocument zijn blauwe tekstvlakken opgenomen waarin specifiek wordt gevraagd om reacties ten aanzien van verschillende onderwerpen. Daarnaast is er ruimte voor bredere reacties. Wel is het wenselijk eventuele bredere reacties zo concreet mogelijk te koppelen aan problemen in de huidige wetgeving en/of aan onderwerpen in het consultatiedocument.
Enkele onderwerpen die onderdeel uit zullen maken van de herziening van de elektriciteits- en gaswet, zoals 'net op zee', zijn niet opgenomen in het consultatiedocument. Reactie ten aanzien van deze onderwerpen is mogelijk bij de consultatie van de nieuwe wet later dit jaar.

Meer informatie