Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB voor studiesucces mbo

Reactie

Naam Aeres AOC (R Veltman)
Plaats Leeuwarden
Datum 22 december 2021

Vraag1

Klopt het volgens u dat de definiëring van de indicatoren bekostigde mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 in deze AmvB geen verandering teweegbrengen t.o.v. de huidige werkwijze van de inspectie?
Dat klopt de werkwijze van de inspectie wordt immers omgezet in wetgeving.

Vraag2

Wat vindt u ervan dat de indicatoren overgenomen zijn uit het onderzoekskader mbo 2021 van de onderwijsinspectie en dat de werkwijze van toezicht daardoor niet wijzigt?
Dat vind ik niet juist. De wet is het fundament en zou meer moeten gaan over het wat. In het inspectiekader kan dit verder worden uitgewerkt in het hoe. De onderwijsinspectie herziet het kader om de vier jaar. In 2025 komt de mbo Raad in samenspraak met OC&W en de inspectie met een eigen 'toezichtkader'. Mogelijk staan deze indicatoren daar helemaal niet in. Het is niet logisch om dit om te zetten in wetgeving. De aanduiding "zeer zwak" draagt ook niet bij aan de intrinsieke verbetermotivatie van een school, maar geeft vooral de inspectie mogelijkheid over te gaan tot intensiever toezicht. De aanduiding "onvoldoende onderwijskwaliteit" is een kwalificatie die scholen genoeg zou moeten motiveren aan de slag te gaan en rekenschap te geven van hun inspanningen de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit is de omgekeerde wereld.

Vraag3

Wat vindt u van het voornemen om voor entreeopleidingen, niet-bekostigde opleidingen en maatwerksituaties* een andere wettelijke route tot zeer zwak te creëren en voor die opleidingen dan ook de huidige werkwijze van de inspectie te behouden?
(* opleidingen met bijvoorbeeld minder dan 12 studenten, waardoor studiesucces niet volgen de gangbare methoden bepaald kan worden.)
Maatwerk is goed en zoals gezegd kwalificatie "Zeer zwak" lijkt mij ongewenst.

Vraag4

Zijn er nog andere opmerkingen of aandachtspunten?
De indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat hebben mijns inziens niet verschillende sturingsmechanismen. Je draait voor jaarresultaat niet aan andere knoppen dan voor diplomaresultaat. Wat mij betreft zou dat één indicator kunnen worden. Aangezien de minister de MBO instellingen beschouwt als spil in de regio tussen VO en HBO/arbeidsmarkt zijn wat mij betreft indicatoren die iets zeggen over het vervolgsucces op het hbo of op de arbeidsmarkt zinvoller. Vanuit het perspectief van instroom vanuit het VO zou daar ook een indicator aan toegevoegd kunnen worden als "passende plaatsing / diploma" of "doorstroom"
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht