Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Cumela (ing. N.G. Willemsen)
Plaats Nijkerk
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
10 aandachtspunten namens Cumela (zie bijlage)

1 Beschikbaar Budget
Maak onaangesproken budget van retrofit- en innovatiespoor beschikbaar voor het aanschafspoor. Bereid de mogelijkheid tot snelle besluitvorming voor om adequaat te kunnen reageren met een hoger budget indien het huidige plafond wordt overvraagd
2 Technologie verbrandingsmotoren
Bied mogelijkheden voor ontwikkeling van laag-emissie technologie verbrandingsmotoren dmv het innovatiespoor en kijk hierbij naar de milieuwinst die met deze technieken behaald kan worden
3 Verschil formule berekende en werkelijke meerkosten
Hanteer voor het bepalen van de hoogte van de werkelijke meerkosten in alle gevallen de netto investeringskosten verminderd met de netto referentiekosten. Te hoge toelage per machine en aanvrager wordt immers al geborgd door maximumbedragen. Zo wordt gegarandeerd dat meerkosten evenredig en naar rato worden gecompenseerd. Bovendien wordt voorkomen dat relatief goedkope aanpassingen ten onrechte een te hoge toelage krijgen
4 Verrekening MIA te positief voorgesteld
Hanteer voor Subsidie SEB dezelfde uitgangspunten als de SEBA-regeling óf verreken uitsluitend het netto genoten MIA-voordeel met de Subsidie-SEB
5 Uitbreiding en specificatie positieve machinelijst
Nadere specificatie en uitbreiding
6 Niet-fossiele waterstofdragers
Alle huidige en toekomstige technologie gebaseerd op niet-fossiele waterstofdragers voor stimulering in aanmerking te laten komen
7 Beloning Early Adaptors
Een uitzondering op dit onderdeel van de regeling te bieden voor het beperkte aantal ondernemers dat het afgelopen half jaar is overgegaan tot aanschaf van een zero-emissie machine
8 Reikwijdte Subsidie SEB uitbreiden naar groen & cultuurtechniek
Binnen afzienbare termijn een verbreding van de Subsidie SEB naar groen en cultuurtechniek, ter voorkoming van ongewenste marktverstoring/verschuiving tussen de sectoren bouw en groen- & cultuurtechniek
9 Voorbereidingstijd vóór openstelling subsidie SEB
RVO stelt minimaal twee weken voorafgaand aan openstelling van de Subsidieregeling SEB uitleg en documentatie via haar website beschikbaar
10 Samenhang Subsidie SEB met regeling rijksdiensten en kennis & innovatieprogramma
De projectleiding van Schoon en Emissieloos Bouwen monitort organisatie en besteding van middelen bij Subsidie SEB, regeling Rijksdiensten en het kennis & innovatieprogramma. Zij borgt samenhang en zorgt voor synergie en stemt dit af met betrokken stakeholders

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht