Wetsvoorstel tot invoering van de tbo-maatregel

Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe strafrechtelijke maatregel die verplicht tot het volgen van onderwijs. Deze maatregel 'ter beschikking stelling aan het onderwijs' (tbo-maatregel) kan worden opgelegd aan jeugdigen en jongvolwassenen van 12 tot 23 jaar ten tijde van het plegen van een delict. Het onderwijs waar het om gaat is voortgezet (speciaal) onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord 'Bruggen slaan'.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-10-2013
Einddatum consultatie 20-11-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het volgen van onderwijs is te voorkomen dat jongeren zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. Met het volgen van onderwijs worden de kansen op werk vergroot. Deze jongeren krijgen zo een tweede kans.

Deze tbo-maatregel kan zowel zelfstandig als in combinatie met andere jeugdsancties worden opgelegd. Als de tbo-maatregel zelfstandig wordt opgelegd gaat het om afdoening van relatief lichte vergrijpen. Ook bij zwaardere delicten kan de maatregel worden opgelegd, maar dan wordt deze met een andere sanctie gecombineerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om een combinatie van jeugddetentie met een tbo-maatregel, waarbij de uitvoering van de jeugddetentie eerst aan bod komt. De jongere volgt dan al onderwijs in de inrichting en hij ondergaat daar ook een behandeling in verband met een eventuele gedragsproblematiek. Pas daarna gaat hij naar school.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Tot de doelgroepen die door de regeling mogelijk worden geraakt, behoren:
- de jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit hebben begaan.
- de scholen en onderwijsinstellingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
- reclasseringsinstellingen.

In de memorie van toelichting wordt op de gevolgen voor de doelgroepen en de samenwerking tussen scholen en onderwijsinstellingen met de reclassering en de raad voor de kinderbescherming nader ingegaan.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling beoogt jeugdigen en jongvolwassenen die een licht strafbaar feit hebben gepleegd, opnieuw naar school te krijgen.
De strafrechter kan de maatregel opleggen. Deze jeugdigen of jongvolwassenen worden begeleid door de reclassering.
Zij zullen in overleg met de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs of de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, aan onderwijs gaan deelnemen.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt u in de gelegenheid gesteld op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting uw reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het concept wetsoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.